Kul­tur­per­son­lig­he­ten Jörn Don­ner är död

För­fat­ta­ren, re­gis­sö­ren och kul­tur­per­son­lig­he­ten Jörn Don­ner är död. Han blev 86 år gam­mal.

Strömstads Tidning - - Familj - TT

Jörn Don­ner av­led på Tri­ang­el­sjuk­hu­set i Helsing­fors på tors­da­gen i när­va­ro av sin fa­milj. Han ha­de un­der läng­re tid li­dit av en lung­sjuk­dom. Jörn Don­ner som föd­des 1933 i Helsing­fors var en känd kul­tur­per­son­lig­het och po­li­ti­ker – bå­de i Sve­ri­ge och i Fin­land.

Martin Kau­nitz, Jörn Don­ners svens­ke för­läg­ga­re se­dan 2014, minns ho­nom som en varm vän och en stor eu­ro­pe­isk in­tel­lek­tu­ell som ald­rig slu­ta­de in­tres­se­ra sig för po­li­ti­ken och om­värl­den.

– Från sin po­si­tion i den fins­ka po­li­ti­ken och lit­te­ra­tu­ren job­ba­de han emot främ­lings­fi­ent­lig­het och för de­mo­kra­ti och sunt för­nuft.

Jörn Don­ner har skri­vit fle­ra re­se­re­por­tage, es­sä­er och ro­ma­ner. Utö­ver si­na kul­tu­rel­la gär­ning­ar äg­na­de sig Jörn Don­ner åt po­li­tik. Un­der 1987–95 var han riks­dags­man för svens­ka Folk­par­ti­et och 1996–1999 re­pre­sen­te­ra­de han So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i EU-par­la­men­tet. Han var ock­så Fin­lands ge­ne­ral­kon­sul i Los Ang­e­les 1995–1996.

Don­ner sat­te ett stort av­tryck i den svens­ka film­bran­schen. Han var un­der åren 1978–82 chef för Svens­ka Filmin­sti­tu­tet. Han är hit­tills den en­da fin­länds­ka film­ska­pa­re som till­de­lats en Oscarsta­ty­ett. Den fick han när han pro­du­ce­ra­de Ing­mar Berg­mans Fan­ny och Alex­an­der.

In i det sista ar­be­ta­de Jörn Don­ner med fle­ra sto­ra pro­jekt, bland an­nat om mi­li­tä­ren och stats­man­nen Gustaf Man­ner­heim och Fin­lands histo­ria.

Don­ner sat­te ett stort av­tryck i den svens­ka film­bran­schen

Bild: Staf­fan Löws­tedt/SvD/TT

Jörn Don­ner, fin­lands­svensk för­fat­ta­re, film­re­gis­sör, film­pro­du­cent, jour­na­list, kri­ti­ker och po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.