Jär­ni­as in­vig­ning bjöd på li­ve­mu­sik

När Jär­nia slog upp por­tar­na till sin nya bu­tik bjöds det på wie­ner­kor­var och li­ve­mu­sik. Nu ser bu­ti­ken fram emot att stå på eg­na ben och gå till­ba­ka till sitt ur­sprung.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

Un­der lör­da­gens in­vig­ning av Jär­nia på Prästäng­en spe­la­de Dock Sta­tion. Trots en strid ström av män­ni­skor var in­te bu­tiks­che­fen Mor­gan Fors­berg för­vå­nad över upp­slut­ning­en.

På par­ke­rings­plat­sen cir­ku­le­rar bi­lar i jakt på plats och ut­an­för bu­ti­ken ry­ker det från gril­len. Körv­mic­ke har lagt wie­ner­kor­var, vit­lökskor­var och små ham­bur­ga­re på gall­ret. Och kön väx­er. Två som har fått sin mat är Dan Nic­k­las­son och barn­bar­net Da­vid Nic­k­las­son.

– Jag är kund hos Jär­nia och har all­tid va­rit det. Och på den här plat­sen var det så tomt och trå­kigt så det känns kul att det kom nå­got hit, sä­ger Dan Nic­k­las­son.

In­ne i bu­ti­ken spe­lar ban­det Dock sta­tion gam­la klas­si­ker av Tra­cy Chap­man, Chuck Ber­ry och ”The­se boots are ma­de for wal­king”.

I när­he­ten av en­trén står cen­ter­par­tis­ten Åsa Torstens­son. För hen­ne var det en själv­klar­het att kom­ma på in­vig­ning­en.

– Det är väl gans­ka na­tur­ligt att va­ra med när det slås upp en ny bu­tik på en ny plats. Nu ska det bli in­tres­sant att föl­ja ut­veck­ling­en med Jär­nia som åter­upp­står, sä­ger hon.

När hon får oväl­kom­na gäs­ter i sitt hem bru­kar hon åka till järn­han­dels­fö­re­ta­get.

– Det har va­rit ett rik­tigt musår, sä­ger hon och skrat­tar.

Där­för har hon haft an­led­ning att kö­pa mus­fäl­lor och mus­gift.

– När man bor i ett hus från 1700-ta­let är det omöj­ligt att stänga ute mös­sen, sä­ger hon.

Un­der ti­den som Jär­nia i Strömstad var norskägt kän­de de sig nå­got be­grän­sa­de i si­na val­möj­lig­he­ter. Där­för ser de fram emot att stå på eg­na ben och kun­na väl­ja sin pro­fil själ­va. Så på hyll­pla­nen står det nu skruv­dra­ga­re, bul­tar och se­ka­tö­rer.

– Vi för­sö­ker gå till­ba­ka till det li­te gröv­re och mer klas­sis­ka. Det som folk för­knip­par med Jär­nia som verk­tyg och ma­ski­ner, sä­ger Mor­gan Fors­berg, bu­tiks­chef.

De vill ock­så växa åt and­ra håll.

– Vi har pla­ner på att säl­ja plantjord och lik­nan­de för att öka träd­gårds­bi­ten. Fis­ke­bi­ten vill vi ock­så utö­ka, främst in­om sport­fis­ket och så ska man kun­na kö­pa hum­mer­ti­nor un­der hös­ten.

Det ström­mar in folk i lo­ka­len och ett sorl lig­ger mel­lan väg­gar­na, än­då är in­te Mor­gan Fors­berg för­vå­nad över upp­slut­ning­en.

– Det är som jag för­vän­ta­de mig, jag har va­rit i bran­schen i 15 år så jag kän­ner kun­der­na gans­ka så väl, sä­ger han.

I en och halv må­nad har han och per­so­na­len job­bat med flyt­ten, men fort­fa­ran­de åter­står myc­ket. – Det här är ett stän­digt på­gåen­de ar­be­te, man blir ald­rig fär­dig.

Bild: Ar­vid Brand­ström

Dan Nic­k­las­son och barn­bar­net Da­vid Nic­k­las­son njöt av var sin wie­ner­korv från Körv-Mic­ke.

Mi­chael ”Körv-Mic­ke” Karls­son gril­la­de wie­ner­kor­var, vit­lökskor­var och sli­ders (små ham­bur­ga­re).

”Det har va­rit ett rik­tigt musår”, sä­ger Åsa Torstens­son som bru­kar kö­pa mus­fäl­lor på Jär­nia.

Mor­gan Fors­berg har job­bat i en och halv må­nad med flyt­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.