”Den till­fäl­li­ga lös­ning­en har va­rat i någ­ra år nu”

Lin­fär­jan över Bo­jar­ki­len har mer än tre gång­er så många över­far­ter per år än vad den är äm­nad för. Den höga be­last­ning­en i kom­bi­na­tion med vä­der­käns­lig­het lig­ger till grund för att den ta­gits ur bruk vid fler­ta­let till­fäl­len den se­nas­te må­na­den.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

”Lin­fär­jan Bo­jan kom­mer va­ra ur drift fre­dag 31 ja­nu­a­ri och lör­dag 1 feb­ru­a­ri för un­der­hålls­ar­be­te”, det med­de­la­de Strömstads kom­mun på sin hem­si­da da­gar­na in­nan. Och un­der den gång­na må­na­den har den fle­ra gång­er ta­gits ur bruk på grund av kraf­ti­ga vin­dar.

– Den är väl­digt käns­lig för syd­väst­li­ga vin­dar. När de lig­ger på har fär­jan svårt att doc­ka i de fas­ta punk­ter­na, den går på sned när vin­den kom­mer från det hål­let, sä­ger Con­ny Hans­son, ga­tu­chef vid Strömstads kom­mun.

En­ligt ho­nom pro­jek­te­ra­des fär­jan för mel­lan 10 000 och 15 000 över­far­ter per år. Men nu va­ri­e­rar siff­ran mel­lan 50 000 och 70 000 år­li­gen. Det gör att den le­ver ett hårt liv med tä­ta ser­vice­in­ter­val­ler.

Lin­fär­jan Bo­jan har of­ta ta­gits ur bruk den se­nas­te ti­den.

Un­der fre­da­gen byt­tes vaj­rar och driv­hjul och ett så­dant ar­be­te får gö­ras tre gång­er per år. Van­ligt­vis tar det två da­gar men den här gång­en gick det snab­ba­re. Re­dan un­der fre­dags­ef­ter­mid­da­gen var fär­jan igång igen. I stort tyc­ker Con­ny Hans­son att fär­jan fun­kar bra även om han in­te ser den som nå­got lång­sik­tigt.

– De svå­ra vin­dar­na kan vi in­te gö­ra så myc­ket åt men den är en till­fäl­lig lös­ning i vän­tan på nå­got an­nat. Den här till­fäl­li­ga lös­ning­en har va­rat i någ­ra år nu men det är upp till po­li­ti­ker­na att be­slu­ta om, sä­ger han.

För­u­tom hår­da vin­dar och hårt sli­tage fö­re­kom­mer ska­de­gö­rel­se och över­trä­del­ser av reg­ler som sät­ter fär­jan ur bruk.

– Vi har ing­en vakt som kon­trol­le­rar, det vo­re en orim­lig kost­nad. Den är dyr som den är.

Vart fem­te år re­no­ve­ras den för en mil­jon kro­nor. To­talt kos­tar fär­jan mel­lan 600 000 och 800 000 kro­nor per år, en­ligt Con­ny Hans­son.

På Strömstad Spa stäl­ler drift­stop­pen till det för gäs­ter och per­so­nal.

– Det värs­ta är för per­so­na­len som ska ta sig till job­bet. Och vi har många gäs­ter som vill ta sig in till stan. Vi vill ju att de upp­le­ver mer än ba­ra Nöt­hol­men, då vet vi att de hell­re kom­mer till­ba­ka, sä­ger ho­tell­di­rek­tö­ren Lin­da Ei­nars­rud och fort­sät­ter.

– Den är upp­skat­tad när den fun­ge­rar och den är en ro­lig sak för be­sö­kar­na. Men osä­ker­he­ten, det är den som är det värs­ta. Vi vän­tar på bron som al­la and­ra.

Ron­nie Brors­son (S) i tek­nis­ka nämn­den sä­ger att han in­te har nå­got nytt att för­täl­ja i frå­gan.

– Jag vet in­te hur of­ta fär­jan är av­stängd och en bro har vi dis­ku­te­rat i 15 år. Det är ing­en po­li­tisk frå­ga så fort nå­got går sön­der, sä­ger han.

Bild: Ar­vid Brand­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.