Fak­ta: An­tal an­mäl­da båt­mo­tor­stöl­der 2019

Strömstads Tidning - - Nyheter - Teo Kristjans­son te­o­kri@bo­husla­ning­en.se 0522-99229

in­nan äga­ren hun­nit mär­ka att den för­svun­nit.

– Vi har ett bra sam­ar­be­te med kol­le­gor in­om EU och när det sker en kon­troll vid nå­gon gräns så kan kol­le­gor­na ringa mig di­rekt. Då får vi ett mo­tornum­mer och frå­gan om det är stu­let.

När en så­dan för­frå­gan kom­mer in kol­lar po­li­sen i sin da­ta­bas om en an­mä­lan finns re­gi­stre­rad. Vid fle­ra till­fäl­len sak­nas en an­mä­lan men då kan po­li­sen hö­ra av sig di­rekt till oli­ka båt­varv som de byggt en bra kon­takt med.

– Då kan vi få namn på vems mo­tor det är, hö­ra av oss till per­so­nen och frå­ga om de sak­nar en mo­tor för of­ta vet de in­te ens om det och då kan vi re­da ut det di­rekt.

Ett ex­em­pel på det­ta var i ju­las då en fö­ra­re blev stop­pad i gräns­kon­trol­len i Po­len. Per­so­nen ha­de då sex styc­ken mo­to­rer med sig som Båt­sam­ver­kan väst pub­li­ce­ra­de bil­der på i so­ci­a­la me­di­er. In­te långt se­na­re lyc­ka­des po­li­sen hit­ta äga­ren till tre mo­to­rer.

– Han bod­de i Strömstad och ha­de in­te för­säk­rat två av mo­to­rer­na. Han ha­de in­te märkt att de var bor­ta men jag kan ju sä­ga att han blev väl­digt glad än­då.

Båt­mo­to­rer­na kan väga över 100 ki­lo och of­ta så är det fle­ra per­so­ner som sam­ar­be­tar vid stöl­der­na.

– En mo­tor väger i snitt 108 ki­lo så

He­la lan­det Re­gi­on Nord Re­gi­on Mitt Re­gi­on Stock­holm Re­gi­on Öst Re­gi­on Väst Re­gi­on Syd Re­gi­on Bergs­la­gen 2 270 80 199 933 265 455 193 145 de är jäv­ligt tunga. Ju stör­re bå­tar­na är desto tyng­re är mo­to­rer­na. Det krävs fem, sex per­so­ner för att lyf­ta bort dem. De är duk­ti­ga och oer­hört mo­ti­ve­ra­de det ska man in­te sä­ga nå­got an­nat om.

Nu fort­sät­ter ar­be­tet för att få ner siff­ror­na yt­ter­li­ga­re men Tho­mas An­ders­son tror att det kan bli svårt fram­ö­ver.

– Vi kom­mer att fort­sät­ta att sam­ver­ka och byg­ga på kon­tak­ter­na. Nu har ju siff­ror­na sjun­kit och då kan det ju se­dan öka. Det går of­ta upp och ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.