Fak­ta: Ar­bets­liv i för­änd­ring

Strömstads Tidning - - Reportage -

Ja­pan res­te sig ur and­ra världs­kri­gets

• för­öd­el­se och ex­pan­de­ra­de snabbt till att bli världens näst störs­ta eko­no­mi. Men ”det ja­pans­ka und­ret” för­änd­ra­de sam­ti­digt tra­di­tio­nel­la fa­mil­je­möns­ter. Att fle­ra ge­ne­ra­tio­ner lev­de till­sam­mans blev mer säll­synt i takt med att an­ta­let hus­håll väx­te.

I slu­tet av 1980 stört­dök Ja­pans

• upp­tris­sa­de ak­ti­e­kur­ser och fas­tig­hets­pri­ser. Ef­ter­verk­ning­ar­na av fi­nanskra­schen kom att på­ver­ka lan­det i över två år­tion­den.

Un­der fram­gångså­ren er­bjöd

• stor­fö­re­tag of­ta livs­tids­an­ställ­ning­ar och ar­bets­ta­ga­re re­kry­te­ra­des di­rekt ur sko­lan. Sy­ste­met ska­pa­de stor fö­re­tags­lo­ja­li­tet bland an­ställ­da.

Men mo­del­len har luck­rats upp.

I dag har 25 pro­cent av de sys­sel­sat­ta osäk­ra an­ställ­ning­ar. Bland unga är an­de­len 50 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.