Gam­la bil­der fång­a­de publi­ken

Lo­kal­histo­ri­ker och un­der­hål­la­re i ett. Ulf Hans­son har stjärn­sta­tus i Strömstad och Histo­ri­e­för­e­ning­en slog pu­blik­re­kord med 130 per­so­ner i publi­ken när han be­rät­ta­de om gam­la bil­der från Strömstad vid febru­a­ri­mö­tet.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Histo­ri­e­för­e­ning­en slog pu­blik­re­kord när Ulf Hans­son be­rät­ta­de om gam­la bil­der från Strömstad. Han be­rät­ta­de ock­så om en rik­tig fo­toskatt som en man kom in på mu­se­et med.

Ulf Hans­sons egen upp­täc­kargläd­je, vet­gi­rig­het och käns­la för hemsta­dens histo­ria går in­te att ta mis­te på. Läg­ger man till det­ta en otämjd be­rättar­ta­lang så är det väl in­te un­der­ligt att be­sö­ka­re på väg ut ta­lar om att det är som en dröm att lyss­na och att Ulf Hans­son själv­klart drar sto­ra lyss­nars­ka­ror.

Och visst är det oe­mot­stånd­ligt att se bil­der från sin stad häm­ta­de från oli­ka epo­ker, att kun­na ömsom dra ef­ter an­dan av för­vå­ning, ömsom le igen­kän­nan­de.

Med en ci­ce­ron som ut­ö­vat djup­dyk­ning i bild­de­tal­jer blir det än mer spän­nan­de. En bild är ju in­te ba­ra sitt do­mi­ne­ran­de mo­tiv, den kan ha an­nat att be­rät­ta i mar­gi­na­len. Ulf zoo­mar och vips kan vi se det så hög­ak­tu­el­la An­ka­ret stic­ka upp vid Skepps­bro­plat­sen, där den öv­re ög­lan va­rit fäs­te för för­töj­ning­ar me­dan res­ten va­rit ned­grävt. Pyt­te­li­ten svart de­talj av stort in­tres­se.

Och man­nen med den omiss­känn­li­ga po­sen, som åter­kom­mer på bild ef­ter bild. Vem ha­de tänkt på ho­nom om in­te Ulf Hans­son vi­sat bil­der­na i svit och gjort ho­nom tyd­lig – Mo­se-Klô­ven som lär ha va­rit en över­däng­a­re på att ren­sa fisk.

Fram kom­mer in­te ba­ra de ri­ka som satt spår i stads­bil­den – till ex­em­pel ge­nom att trots makt­ha­var­nas miss­tro byg­ga La­hol­men – ut­an ock­så al­la de som bu­rit sam­häl­let fram­åt med sitt hår­da ar­be­te, som Ulf Hans­sons mor­mor. Kanske var det hon som låg på tvätt­flot­ten och skölj­de vår­by­ken i det än­nu kal­la vatt­net?

En ång­båt på Ströms­vatt­net hör till det man i dags­lä­get in­te kan tän­ka sig, men un­der 1800-ta­lets sista år tra­fi­ke­ra­de Al­ma vår in­sjö

Bild: Strömstads mu­seums arkiv

Ång­bå­ten Strömstad lig­ger vid Ran­kes­ten på Nordsi­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.