Tjer­no­byl blir en del av Win­ter Word Fes­ti­val

Strömstads ord­fest Win­ter Word Fes­ti­val får en ny are­na när det är dags för årets upp­la­ga i må­nads­skif­tet feb­ru­a­ri-mars. Strömstad Shop­ping­cen­ter ska­par en ut­ställ­nings­hall för Thomas Örns fo­tout­ställ­ning om Tjer­no­byl.

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

Strömstad Shop­ping­cen­ter ge­nom­för en stor för­änd­ring, och vill ha fler ak­ti­vi­te­ter och event, be­rät­tar mark­nads­an­sva­ri­ga Mia Da­ni­els­son.

– Vi vill ha en re­la­tion till Strömstads­bor­na och tog kon­takt med kom­mu­nens kul­tur­an­sva­ri­ga och bad att få va­ra en del av Win­ter Word Fes­ti­val.

Thomas Örn å sin si­da gil­lar ut­ma­ning­en i att stäl­la ut på ic­ke för­vän­ta­de stäl­len.

– Här kan jag mö­ta en an­nan publik, sä­ger han, på be­sök i shop­ping­cent­ret för att tit­ta på lo­ka­ler­na.

För ett halv­år se­dan var han på en helt an­nan plats, en be­sö­ka­re i ”den

Till Tjer­no­byl kan man kom­ma som be­sö­ka­re, men i det stäng­da om­rå­det får man en­dast vis­tas iförd gei­ger­mä­ta­re och till­sam­mans med en gui­de.

– Det är ri­go­rö­sa strål­skydds­kon­trol­ler, be­rät­tar Thomas Örn.

– Jag såg en kvin­na som in­te kom ige­nom kon­trol­len. Hon ha­de satt sig i nå­got och tving­a­des läm­na ifrån sig si­na byx­or.

– Man får in­te ens sät­ta ifrån sig sin ryggsäck på mar­ken och in­te an­vän­da fo­tosta­tiv.

Mar­ken är kart­lagd och vis­sa om­rå­det, så kal­la­de hotspots, har hög strål­ning och är ab­so­lut för­bjud­na. Thomas såg gei­ger­mä­ta­ren gö­ra fullt ut­slag ba­ra en li­ten bit från vägen när han be­sök­te dag­hem­met – och var no­ga till­sagd att in­te gå ut­an­för sti­gen.

– Det kän­des som att kom­ma in i pojkrum­met och gå in i ett la­jv-spel.

Han fun­de­rar en kort stund, men ba­ra en kort, över vil­ken roll han i så fall ha­de.

– Jag var nog upp­täckts­re­san­den. Det är nyt­tigt att kom­ma ut och se hur det är på and­ra stäl­len för att se hur bra vi har det här hem­ma, re­flek­te­rar han och tilläg­ger:

– Shit allt­så, vil­ket liv...

Pripjat var fö­re olyc­kan en su­per­mo­dern stad, med Ukrai­nas förs­ta köp­cen­ter, be­rät­tar han. Nu är det en spökstad, Zon 1, för­bju­den att vis­tas i me­ra än en be­grän­sad tid.

– Allt är för­fal­let. Na­tu­ren tar över. Det var en spe­ci­ell käns­la att gå där och fo­to­gra­fe­ra på kväl­len när mörk­ret föll, med ba­ra en per­son till med sig. Li­tet läs­kigt.

Men om män­ni­skor sak­nas, sak­nas in­te djur.

– Det sim­mar ma­lar i kärn­re­ak­tor­ka­na­len. Jag såg räv och jag såg vild­häs­tar. Det var tur. Det är in­te al­la som ser dem.

Bild: Thomas Örn

En kus­lig stäm­ning i över­gi­ven stad. Väg­skylt till Tjer­no­byl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.