P1

Strömstads Tidning - - Familj -

6.00 Ekot. 6.03 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 6.25 Meny. 6.55 Land­vä­der. 7.00 Ekot. 7.03 Ve­ten­skaps­pod­den. 7.50 Ra­di­o­fynd. 7.55 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 8.00 Ekot. 8.05 Sön­dags­in­ter­vjun. Möt per­so­nen bakom of­fent­lig­he­tens mask i jour­na­li­sti­kens mest grund­läg­gan­de form – in­ter­vjun. 8.55 P1 Kul­tur. Vitt­nes­mål om ra­sis­tis­ka på­hopp i sam­band med det nya co­ro­na­vi­ru­set har i vec­kan de­lats un­der hash­tag­gen #je­ne­su­is­pa­sun­vi­rus. 9.00 Ekot. 9.03 God­mor­gon, värl­den! Sve­ri­ges Ra­di­os vec­ko­ma­ga­sin om vec­kan som gått och vec­kan som kom­mer med re­por­tage, in­ter­vju­er, kom­men­ta­rer och sa­tir. 11.00 Ekot. 11.03 Guds­tjänst. Lin­ne­a­kyr­kan lig­ger i Lin­ne­a­hu­set på Lin­ne­ga­tan mitt i Gö­te­borg. Här möts många hem­lö­sa och ut­stöt­ta, möts i sång, vär­me och gläd­je. 12.00 Hu­se­syn. 12.30 Lun­che­kot. 12.50 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 12.55 P1 Kul­tur. 13.00 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. Re­por­ta­ge­pro­gram från jor­dens al­la hörn med Sve­ri­ges Ra­di­os ut­ri­kes­kor­re­spon­den­ter. 13.30 Det per­fek­ta Ki­na. 14.00 Ekot. 14.03 Stil. 15.00 Ekot. 15.03 P1 Do­ku­men­tär. Ga­mer – Över­grep­pen. 15.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 16.00 Ekot. 16.03 Ve­ten­skaps­ra­di­on Klo­tet. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Fi­lo­so­fis­ka rum­met. När for du med osan­ning se­nast? Fi­lo­so­fis­ka rum­met tar sig an lögn­en i vec­kans sam­tal. 17.45 Da­gens Eko. 18.00 Me­di­er­na. 18.35 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 19.00 Ekot. 19.03 Sön­dags­in­ter­vjun. 19.50 Klas­si­kern om Bridget Jo­nes. 20.00 Ekot. 20.03 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär. 21.00 Ekot. 21.03 Lund­ströms Bo­kra­dio. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.05 God­mor­gon, värl­den! 0.00 Ekot. 0.02 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. 0.35 All­var­ligt ta­lat. 1.00 Ekot. 1.02 P1 Do­ku­men­tär. 2.00 Ekot. 2.02 Skol­mi­ni­s­te­ri­et. 2.35 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 3.00 Ekot. 3.02 Kon­flikt. 4.00 Ekot. 4.02 Ekots lör­dags­in­ter­vju. 5.00 Ekot. 5.02 Ve­ten­skaps­ra­di­ons ny­he­ter. 5.29 P1-mor­gon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med Hen­rik Tore­ham­mar. 5.45 Mor­go­nan­dakt. Vec­kans mor­go­nan­dak­ter hand­lar om hopp och hålls av pros­ten Li­sa Teg­by, Umeå. Sång av Li­sa Lestan­der. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.