Tips till pro­fes­so­rer, po­li­ti­ker och ex­per­ter

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Ett vik­tigt bud­skap i en in­sän­da­re blir in­te bätt­re av att ut­smyc­kas med många ord och att av­sän­da­ren är pro­fes­sor, po­li­ti­ker el­ler ex­pert.

Härom­da­gen fanns un­der Fria ord en lång nästin­till oläs­lig dra­pa om att bryg­gor och bå­tar ho­tar det ma­ri­na li­vet. Un­der­teck­nat av en pro­fes­sor. San­no­likt i syf­te att stär­ka lä­sa­ren i tro att det hand­la­de om vik­ti­ga ve­ten­skap­li­ga fak­ta. Pro­fes­sorns bud­skap för­svann i en tsu­na­mi av bi­sat­ser, kom­ma­tec­ken och ut­fyll­nads­ord.

Den som or­ka­de ige­nom text­mas­san in­såg för­hopp­nings­vis att det fanns nå­got vik­tigt och in­tres­sant att ta till sig. Men in­for­ma­tio­nen var så inlin­dad i en pra­tig text att det vik­ti­ga bud­ska­pet blev svår­fun­net.

Att in­sän­da­ren pub­li­ce­ra­des är re­dak­tio­nens an­svar. Av­sän­da­ren bor­de ha upp­ma­nats att kor­ta tex­ten och hål­la sig till tid­ning­ens reg­ler för in­sän­da­re: max 2 500 tec­ken. Allt­för of­ta släp­per re­dak­tio­nen ige­nom allt­för långa in­sän­da­re från proffs­tyc­ka­re.

På 2 500 tec­ken går det ut­an pro­blem att få fram ett bud­skap klart och tyd­ligt. Det opro­fes­sio­nel­la sätt som pro­fes­sor Kjell Nord­berg be­skrev hur bryg­gor och bå­tar på­ver­kar det ma­ri­na li­vet ne­ga­tivt blev dessvär­re kontra­pro­duk­tivt.

Yt­terst få av lä­sek­ret­sen tar till sig en in­sän­da­re som är dub­belt så om­fångs­rik som den bor­de va­ra. Pro­fes­sor Kjell Nord­bergs bud­skap är vik­tigt och re­le­vant. Det är synd att det med­de­la­des av en så då­lig bud­bä­ra­re.

Gör om och gör bätt­re näs­ta gång pro­fes­sor Kjell Nord­berg, in­sti­tu­tio­nen för Ma­ri­na ve­ten­ska­per, Gö­te­borgs uni­ver­si­tet!

Den här tex­ten är 1 500 tec­ken in­klu­si­ve blank­steg. Jan O Lind­gren

Nord­kos­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.