Mild vin­ter – men ing­en be­spa­ring

Den hit­tills mil­da vin­tern gör att många kom­mu­ner kan spa­ra in på snöröj­ning­en. Men på grund av upp­hand­ling har Ta­nums kom­mun en fast kost­nad som be­ta­las ut till en ex­tern ak­tör – oav­sett vä­der­lek.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Filip­pa Ec­kert

Snön har hit­tills lyst med sin från­va­ro – nå­got som va­rit för­del­ak­tigt för snöröj­nings­bud­ge­ten i fle­ra kom­mu­ner. Men att vin­tern va­rit snö­fat­tig har in­te in­ne­bu­rit en be­spa­ring för Ta­nums kom­mun. För­ra årets snörö­jar­sä­song fick näm­li­gen mer snö i bör­jan på året, och mind­re i slu­tet. I Ta­num över­skred man till och med bud­ge­ten för­ra sä­song­en med un­ge­fär 500 000 kro­nor.

– Det be­ror på att vi har höga fas­ta kost­na­der. Vi har ju snöröj­ning till al­la bo­en­den och al­la ex­ter­na ent­re­pre­nö­rer har fas­ta kost­na­der för att ha ma­skin­ut­rust­ning­en i be­red­skap. Se­dan har vi in­te hel­ler ökat på bud­ge­ten nå­got, ut­an istäl­let bud­ge­te­rat li­te lågt så att vi in­te lå­ser in för myc­ket peng­ar

Den mil­da vin­tern gör att många kom­mu­ner kan spa­ra in på snöröj­ning­en (ar­kiv­bild).

i snöröj­ning­en. Då kan vi an­vän­da peng­ar­na till an­nat, sä­ger Peo Jo­hans­son, chef på tek­nis­ka för­valt­ning­en i Ta­nums kom­mun.

I So­tenäs kom­mun lyc­ka­des kom­mu­nen där­e­mot spa­ra 117 000 kro­nor för­ra sä­song­en.

– De främs­ta kost­na­der­na går till jou­rer­sätt­ning för vår egen per­so­nal och till ent­re­pre­nö­rer som är in­hyr­da. De har en grun­der­sätt­ning per sä­song. Se­dan har vi även nu i no­vem­ber och se­nast i ja­nu­a­ri även va­rit ute och sal­tat li­te på grund av halkrisk. Vi har någ­ra stäl­len i kom­mu­nen som fry­ser väl­digt lätt, sä­ger Fred­rik Torstens­son, drif­toch pro­jekt­chef i So­tenäs kom­mun.

Bild: Re­bec­ka Kvint

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.