Så drab­ba­de stor­men Bo­hus­län

Över­sväm­ma­de fis­ke­sam­häl­len, av­stäng­da bro­ar och strö­mav­brott runt he­la Bo­hus­län. Den brit­tis­ka stor­men ska­pa­de sto­ra pro­blem men ock­så li­te gläd­je.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Teo Kristjans­son Ham­pus Eklund Ja­kob Si­mon­son

Det var runt lunch­tid i sön­dags som de väst­li­ga vin­dar­na bör­ja­de gö­ra av­tryck i Bo­hus­län. Sam­ti­digt ös­te reg­net ner och un­der 24 tim­mar föll li­ka myc­ket regn som det i ge­nom­snitt gör un­der he­la feb­ru­a­ri må­nad. Vin­dar­na öka­de suc­ces­sivt och halv nio på sön­dags­kväl­len vi­sa­de mät­sta­tio­ner på Ud­de­val­labron vind­by­ar på 35,2 me­ter per se­kund, vil­ket är över grän­sen för or­kanstyr­ka. Även Tjörn­bron stäng­des av för all tra­fik ef­ter en storm­re­la­te­rad olyc­ka.

Mel­lan 07.00 på sön­da­gen och 07.00 på mån­da­gen kom 42 mil­li­me­ter regn. Se­nas­te det reg­na­de så myc­ket un­der en och sam­ma dag i feb­ru­a­ri var 2008. Un­der mån­dag ef­ter­mid­dag ha­de hav­s­ni­vå­er­na i nor­ra Bo­hus­län höjts till över 1,3 me­ter över det nor­ma­la. Rädd­nings­tjäns­ten ryck­te ut och fick hjäl­pa till att töm­ma vat­ten från käl­la­re i Ly­se­kil och i Greb­bestad bred­de vatt­net ut sig på ga­tor­na.

Gun­nar Wal­lertz bor i Greb­bestad och be­rät­tar att havs­vatt­net bred­de ut sig på ga­tor­na på mån­da­gen.

– Jag kan in­te kom­ma ihåg när det var så högt se­nast men jag tror in­te jag har sett det så högt de se­nas­te fem åren, sä­ger han.

Lik­nan­de sce­ner ut­spe­la­de sig på fle­ra or­ter längs Bo­hus­kus­ten, bland an­nat i Ham­burgsund, Fjäll­bac­ka och Henån. Även i cen­tra­la Ud­de­val­la har det bli­vit över­sväm­ning­ar. Om­rå­de­na längs Bä­veån var, som van­ligt ef­ter då­ligt vä­der, fullt av vat­ten.

Un­der sön­da­gen drab­ba­des hund­ra­tals hus­håll av strö­mav­brott runt om i Bo­hus­län. De mest drab­ba­de om­rå­de­na var Strömstad, Ta­num och So­tenäs men även på Orust var det en hel del hus­håll som fick ploc­ka fram le­van­de ljus.

Det var även en hel del hus som fick oöns­ka­de gran­nar. Un­der sön­da­gen föll ett stort träd och mi­ra­ku­löst lan­da­de mel­lan två hus. Ing­et av

Hav­s­ni­vå­er­na i nor­ra Bo­hus­län höj­des till över 1,3 me­ter över det nor­ma­la

hu­sen ska­da­des men en studs­mat­ta mo­sa­des av jät­te­trä­det.

Un­der nat­ten till sön­da­gen fort­sat­te trä­den att fal­la. Un­der mån­dags­mor­go­nen upp­skat­ta­de Tra­fik­ver­ket att det låg 250 fall­na träd på vägar runt om i Väst­ra Gö­ta­land och Hal­land men att det sä­kert fanns ett stort mör­ker­tal som in­te ha­de rap­por­te­rats in.

När stor­men drog in av­bröts al­la pla­ne­ra­de tåg­re­sor mel­lan Strömstad och Ud­de­val­la och det var in­te för­rän på tis­dags­mor­go­nen som tå­gen bör­ja­de rul­la igen.

Vat­ten­ni­vå­er­na i ha­vet har sänkts se­dan mån­da­gen. Men det är först på tors­da­gen som hav­s­ni­vån för­vän­tas ha åter­gått till nor­mallä­ge.

Bild: Jer­ker Nor­lan­der

Så här såg det ut i cen­tra­la Greb­bestad på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen ef­ter stor­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.