Hon tar fram un­der­håll­ning för 23 fa­mil­jecam­ping­ar

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

Tar ni del av fa­mil­jeun­der­håll­ning på nå­gon cam­ping i som­mar kan den myc­ket väl va­ra pro­du­ce­rad i Strömstad. Upp­dra­get att sy ihop ak­ti­vi­te­ter och sho­wer för 23 cam­ping­plat­ser från Lu­leå till Mal­mö har näm­li­gen gått till Strömstads­ar­tis­ten Sa­rah Ho­ward.

Un­der hel­gen hål­ler hon au­di­tion i Gö­te­borg och Stock­holm på jakt ef­ter 50 ar­tis­ter som ska kun­na hål­la i så­väl show som bar­nquiz, skatt­jak­ter och pys­sel­da­gar un­der sex som­mar­vec­kor, men ar­be­tet med att bland an­nat pla­ne­ra, väl­ja mu­sik och kö­pa in klä­der har re­dan på­gått fle­ra må­na­der.

– Jag be­hö­ver bra sång­ers­kor och sång­a­re. Det är få jobb som ger så­dan chans att sjunga så myc­ket. Det krä­ver bra och tå­li­ga rös­ter, sä­ger hon.

– Men fram­för allt be­hö­ver vi gla­da män­ni­skor som vill spri­da gläd­je och ener­gi.

Ut­tag­ning­ar­na hålls bland an­nat på Ba­let­ta­ka­de­min i Gö­te­borg som bland an­nat ut­bil­dar mu­si­kalar­tis­ter och de sö­kan­de får ge prov på dans och sång och gå ige­nom in­ter­vju­er.

Sa­rah Ho­ward tyc­ker att cam­pin­gun­der­håll­ning­en är ett ut­märkt som­mar­jobb för den som går ar­tist­ut­bild­ning.

– Scen­tid är vik­tigt. De kom­mer långt i sin ut­bild­ning om de job­bar med det här un­der som­ma­ren.

Hon vill ska­pa par­ty­käns­la och gläd­je – och er­bju­da nå­got för al­la.

– Det blir mu­sik från schla­ger till rock och li­tet folk­mu­sik. Vi kom­mer att ha gam­mal mu­sik från Jer­ry Wil­li­ams, li­tet ny­a­re som Whit­ney Houston och så helt nytt in­om folk­mu­sik­gen­ren från Smith and Tell.

Nå­got sär­skilt allsång­s­kon­cept be­hövs in­te, sä­ger hon. Publi­ken sjung­er med än­då – och dan­sar. He­la idén hand­lar om ge­men­skap och sho­wen får växa fram i sam­spel med publi­ken. Det gör att det in­te finns nå­got krav på att cam­ping­en har en scen.

– För­ra året ha­de vi en cam­ping ut­an scen. Folk satt på klip­por­na och sjöng.

Vec­kan fö­re mid­som­mar kom­mer att va­ra re­pe­ti­tons­vec­ka när al­la sam­las på nå­gon av an­lägg­ning­ar­na. Ef­ter det ska allt sit­ta.

– Men ar­tis­ter­na får allt ma­te­ri­al skic­kat till sig i för­väg. Det är me­ning­en att de ska ha tit­tat ige­nom det in­nan, sä­ger Sa­rah Ho­ward, som le­der re­pe­ti­tio­ner­na till­sam­mans med en dan­s­an­sva­rig och en mu­si­ka­liskt an­sva­rig.

Fy­ra re­gi­o­nan­sva­ri­ga finns ock­så att till­gå som hjäl­per si­na ar­tis­ter att pla­ne­ra och läg­ga upp pro­gram­met så att det fun­ge­rar i för­hål­lan­de till hur var­je an­lägg­ning ser ut och lig­ger.

Show Con­cept by Sa­rah Ho­ward ha­de sam­ma upp­drag för­ra året för den sto­ra cam­ping­ked­jan, men då hand­la­de det ba­ra om 12 oli­ka cam­ping­plat­ser.

– Då var 40 000 be­sö­ka­re med om sho­wen och ak­ti­vi­te­ter­na, så i år sat­sar jag på att det blir 100 000, sä­ger hon .

Strömstads Cam­ping in­går i ked­jan, men den räk­nas in­te till fa­mil­jecam­ping­ar­na och in­går där­med in­te i hen­nes upp­drag. I nor­ra Bo­hus­län är det Edsvik i Greb­bestad och Saltvik i Kungs­hamn som kom­mer att er­bju­da Ho­wards un­der­håll­ning.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Sa­rah Ho­ward är Strömstads­ba­se­rad ar­tist som ock­så pro­du­ce­rar un­der­håll­ning. Un­der Win­ter Word Fes­ti­val kom­mer hon att hål­la i Öp­pen Scen på Ska­ge­rack.

Bild: Pri­vat

För­ra årets un­der­håll­ning på Saltviks Cam­ping i Kungs­hamn, pro­du­ce­rad av Sa­rah Ho­ward.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.