Eb­ba Lin­dqvist­t­ri­lo­gin full­bor­dad i stu­dio på Nord­kos­ter

Ett mö­te mel­lan jazz, folk­mu­sik och pop. Så be­skri­ver Ma­jaKa­rin Fred­riks­son sin nya EP med ton­sat­ta dik­ter av Eb­ba Lin­dqvist. Den släpps på fre­dag 14 feb­ru­a­ri.

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

Ma­ja-Ka­rin Fred­riks­son sjung­er si­na ton­sätt­ning­ar av Eb­ba Lin­dqvist på Kos­ters träd­går­dar hös­ten 2019. I bak­grun­den Fri­da Thur­fjell på sax­o­fon.

Ski­van in­ne­hål­ler fy­ra ton­sätt­ning­ar och är dels in­spe­lad på Nord­kos­ter i Put­te Jo­han­ders Stu­dio Öljud, dels i An­ders La­ger­fors Nackswing Stu­di­os i Gö­te­borg.

– Put­te är in­rik­tad på jazz och folk­mu­sik me­dan An­ders La­ger­fors är en renod­lad poppro­du­cent. Det blir en crosso­ver när två värl­dar möts, sä­ger Ma­ja-Ka­rin Fred­riks­son.

Ski­vans förs­ta dikt är ”Ute i skä­ren”, ock­så ton­satt av Gös­ta Nystro­em 1942.

– Det var ge­nom den jag upp­täck­te Eb­ba Lin­dqvist, be­rät­tar Ma­ja-Ka­rin Fred­riks­son, som se­dan äg­nat myc­ket tid och stor kär­lek åt ly­ri­kern från Greb­bestad.

I sin ver­sion av ”Ute i skä­ren” har hon samp­lat in Eb­ba Lin­dqvists egen röst, så att man i mu­si­ken hör hur för­fat­ta­rin­nan själv lä­ser sin dikt.

– Det är den som har va­rit med i Lund­ströms bok­hör­na i ra­di­ons P1, be­rät­tar Ma­ja-Ka­rin.

Näs­ta dikt på ski­van är ”Djupt, djupt i mitt hjär­ta”.

– Det är den som finns in­ristad i ste­nen på Eb­ba Lin­dqvists min­nes­plats i Greb­bestad, bör­jar Ma­jaKa­rin be­rät­ta och så väl­ler he­la käns­lan fram och hon fort­sät­ter spon­tant ci­te­ra ”vet jag all­ting om ha­vet. Med slut­na ögon ser jag det fram­för mig ...”.

Hon av­bry­ter sig och be­rät­tar om in­spel­ning­en på Nord­kos­ter.

– Det var så my­sigt. Put­te spe­la­de kontra­bas och gi­tarr och jag sjöng och spe­la­de ock­så gi­tarr. Put­te har ju många mu­si­ka­lis­ka kon­tak­ter och vi skic­ka­de in­spel­ning­en till Gun­nar Hal­le i Oslo, som är norsk trum­pe­ta­re, och han spe­la­de in trum­pet till den.

– Det var fan­tas­tiskt. Vi viss­te ju in­te vad som skul­le kom­ma till­ba­ka ...

Så över­går vi till att ta­la om ski­vans dikt num­mer tre, ”Öns­kan”, som bör­jar Och det­ta är min en­da öns­kan ikväll; jag vill ba­ra lu­ta mig emot mörk­ret ett tag ...

– Den är så vac­ker. Gös­ta Nystro­em har gjort klas­sisk mu­sik till den ock­så. En del ur den har fått ge namn åt ski­van, Lu­tar mig mot mörk­ret.

Så är vi fram­me vid EP:ns fjär­de och av­slu­tan­de dikt, som är sista de­len av en svit om fy­ra oli­ka dik­ter. He­la svi­ten he­ter ”Storm”, men ef­tersom Ma­ja-Ka­rin valt att ton­sät­ta ba­ra den sista har hon ock­så fått ge den eget namn: ”Det brin­ner ett hjär­ta i ber­get”.

Re­le­a­se­kon­sert hålls på Lit­te­ra­tur­hu­set i Gö­te­borg 23 feb­ru­a­ri, men re­dan 19 feb­ru­a­ri in­le­der Ma­jaKa­rin till­sam­mans med cel­lis­ten Lo­vi­sa Samu­els­son en bib­li­o­tek­stur­né i Väst­ra Gö­ta­land, där dik­ter­na fram­förs.

– Vi spe­lar an­nat ock­så, men det blir Eb­ba Lin­dqvist. Jag be­rät­tar om po­e­ten och om ton­sätt­ning­ar­na och vi för sam­tal om po­e­sin. Det känns ro­ligt. Det är ett bra sam­man­hang att spe­la på bib­li­o­tek.

Förs­ta spel­plats blir Munke­dal. Läng­re norrut kom­mer in­te den här tur­nén, men till­sam­mans med Put­te Jo­han­der pla­ne­rar Ma­ja-Ka­rin Fred­riks­son ock­så för en and­ra re­le­a­se­kon­sert i stu­di­on på Nord­kos­ter.

Hen­nes hjär­ta brin­ner ex­tra för Kos­ter, där hon en tid hyrt ett hus. Se­nast 28 sep­tem­ber i hös­tas ha­de hon kon­sert på Kos­ters träd­går­dar, när hon fram­för­de si­na Eb­ba Lin­dqvist-tolk­ning­ar till­sam­mans med gi­tar­ris­ten Erik Björk­sten och sax­o­fo­nis­ten Fri­da Thur­fjell.

– Jag hop­pas på hy­res­rät­ter där och står i bo­stads­kön. Pla­nen är att flyt­ta till Kos­ter om jag kan få ett ord­nat bo­en­de. Jag fort­sät­ter ock­så att job­ba med re­gi­o­nens mu­sik­re­si­dens där.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.