Spel­su­get IFK i DM-pre­miär på Strömsval­len

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­[email protected]

I dag möts IFK Strömstad och Stån­ge­näs i den förs­ta grupp­spels­mat­chen i DM. IFK-för­sva­ren To­bi­as Bern­ts­son vill se att la­get sät­ter full fart från start.

Det skil­jer två di­vi­sio­ner mel­lan IFK Strömstad och Stån­ge­näs. IFK-spe­la­ren To­bi­as Bern­ts­son tyc­ker ock­så att det ska mär­kas när la­gen möts i DMpre­miä­ren på Strömsval­len: ”Jag vill att vi re­dan från start bör­jar äga spel­bil­den och tar kon­troll över mat­chen”, sä­ger han.

Un­der lör­da­gen bör­jar IFK Strömstads täv­lings­sä­song. Ny­kom­ling­en i di­vi­sion 4 mö­ter di­vi­sion 6-la­get Stån­ge­näs. As­si­ste­ran­de trä­na­ren Bert-Ola Matts­son ser fram emot at få se spe­lar­na i match.

– Jag tyc­ker att det ska bli väl­digt kul. Vi har trä­nat på bra un­der he­la vin­tern, det har va­rit bra fart på de se­nas­te trä­ning­ar­na. De yng­re spe­lar­na i trup­pen tar för sig mer och mer. Sam­ti­digt är det fort­fa­ran­de ti­digt för al­la la­gen och man vet in­te rik­tigt hur for­men är, sä­ger trä­na­ren.

Bland an­nat kom­mer ny­för­vär­vet och mål­vak­ten Erik Bo­gren att gö­ra de­but. Ex­tra ro­ligt för IFK är att ta­lang­en Au­lon Bi­tiqi, som till som­ma­ren flyt­tar till Gö­te­borg för spel med BK Häc­kens U-lag, va­rit med på Svens­ka fot­bolls­för­bun­dets re­gi­onlä­ger i Lund.

– Det var län­ge­se­dan vi ha­de med nå­gon spe­la­re från IFK Strömstad. Jag tyc­ker det är otro­ligt kul för Au­lon, för­e­ning­en och le­dar­na som trä­nat ho­nom, sä­ger Bert-Ola Matts­son.

Mitt­bac­ken To­bi­as Bern­ts­son, som på grund av ska­da mis­sa­de av­slut­ning­en på för­ra sä­song­en, har fått ett bra in­tryck av Per-Erik Nor­lin. Den nye hu­vud­trä­na­ren har in­led­nings­vis lagt ton­vikt på att byg­ga upp spe­lar­nas fy­sik.

– Vi har kört myc­ket kon­di­tion och styr­ka, det är förs­ta gång­en på fle­ra år som jag haft så myc­ket löpning på för­sä­song­en. Det tyc­ker jag ock­så bå­dar gott för den fy­sis­ka for­men. ”Pel­le” är väl­digt en­ga­ge­rad, det märks att han vill myc­ket och ener­gin smit­tar av sig på oss spe­la­re, sä­ger To­bi­as Bern­ts­son.

Stån­ge­näs spe­lar i di­vi­sion 6 nor­ra Bo­hus­län. To­bi­as Bern­ts­son vill se

IFK Strömstad i fö­rar­sä­tet.

– Jag vill att vi re­dan från start bör­jar äga spel­bil­den och tar kon­troll över mat­chen. Vi ska ha mest boll och sty­ra spe­let. Vi spe­lar i di­vi­sion 4 och Stån­ge­näs spe­lar i di­vi­sion 6. På lör­dag ska det sy­nas att vi spe­lar två di­vi­sio­ner hög­re upp, sä­ger han.

I Strömstads DM­grupp spe­lar ock­så IFK La­ne, IK Sva­ne och Munke­dal. To­bi­as Bern­ts­son ser se­ri­e­kon­kur­ren­ten Munke­dal som svå­ras­te mot­stån­det om grupp­se­gern.

– Det är kul att få mö­ta Munke­dal i DM ef­tersom vi även mö­ter dem i se­ri­en, sä­ger han.

I dag lör­dag spe­lar IFK Strömstad sä­song­ens förs­ta match. DM-mö­tet med Stån­ge­näs på Strömsval­len kom­mer att ge trä­narsta­ben ett kvit­to på spe­lar­nas match­form. (Ar­kiv­bild)

Bild: Marita Adams­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.