Vill ha di­a­ly­sen till­ba­ka till Strömstad

En­ligt sjuk­vårds­la­gen ska al­la få en lik­vär­dig be­hand­ling. – Så är det in­te i vårt fall, sä­ger di­a­lyspa­ti­en­ten Ove Thyft från Strömstad.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­[email protected] 0526-624 10

Som Strömstads Tid­ning ti­di­ga­re be­rät­tat om stäng­de Nu-sjuk­vår­den di­a­ly­sen­he­ten på Strömstads sjuk­hus som­ma­ren 2017. Vil­ket led­de till att di­a­lyspa­ti­en­ter­na från Strömstad se­dan dess tving­ats re­sa till Munke­dal re­spek­ti­ve Näl för sin livs­up­pe­hål­lan­de be­hand­ling.

För till­fäl­let är det fem pa­ti­en­ter som bor i Strömstad – och ut­ö­ver dem är det sju som har när­ma­re till Strömstad än till Munke­dal.

För dem som har möj­lig­het till så kal­lad lätt­di­a­lys finns nu­me­ra mot­tag­ning­en i Munke­dal till­gäng­lig. Den öpp­na­de i april för­ra året. Pro­ble­met är att där sak­nas till­gång till lä­ka­re. Där­för mås­te de som har svå­ra­re be­svär ta sig till Näl. Kon­ten­tan

är allt­så att de som har det svå­rast får läng­re res­väg.

– Det har många gång­er hänt att de skic­kat upp en taxi från Gö­te­borg för att häm­ta mig i Strömstad och kö­ra ner mig till Näl, sä­ger Kar­lErik Nils­son.

Karl-Erik Nils­son går på di­a­lys se­dan ett år till­ba­ka. Ef­tersom hans till­stånd gör att han mås­te ha till­gång till lä­ka­re är in­te Munke­dals di­a­lys­mot­tag­ning till­gäng­lig för ho­nom, i stäl­let mås­te han åka till Näl tre gång­er i vec­kan. Tid­ning­en träf­far ho­nom och Ove Thyft, som ock­så är di­a­lyspa­ti­ent från Strömstad, till­sam­mans med den pen­sio­ne­ra­de ad­vo­ka­ten Ste­in Ru­kin, även en­ga­ge­rad i Krist­de­mo­kra­ter­na och i ak­tions­grup­pen Jour Strömstad, och som ta­git sig an Ove Thyfts fall som ju­ri­diskt om­bud i kon­tak­ter­na med re­gi­o­nen.

– Re­gi­o­nen ver­kar se Strömstad som en ut­post som man in­te kan sat­sa på, sä­ger Ove Thyft.

De långa re­sor­na gör att di­a­lyspa­ti­en­ter­nas da­gar blir sön­der­ryck­ta. Ut­ö­ver det kos­tar trans­por­ter­na myc­ket för re­gi­o­nen. Ef­tersom var­je pa­ti­ent har oli­ka för­ut­sätt­ning­ar skic­kas de näm­li­gen in­te till­sam­mans till di­a­ly­sen, ut­an se­pa­rat i var sin taxi.

– Trans­por­ten av de fem pa­ti­en­ter­na från Strömstad kos­tar 2,5 mil­jo­ner. Det ha­de kun­nat fi­nan­si­e­ra en di­a­lys­mot­tag­ning i Strömstad ut­an pro­blem. Desutom finns det norr­män på and­ra si­dan grän­sen som ha­de kun­nat få gäst­di­a­lys i Strömstad, sä­ger Ste­in Ru­kin.

Prak­ti­ker­tjänst, som vill star­ta en dygns­be­man­nad nära­kut på Strömstads sjuk­hus, vill även i sam­band med det öpp­na di­a­lys­mot­tag­ning­en på sjuk­hu­set igen. Det skul­le krä­va re­kry­te­ring av två sjuk­skö­ters­kor. Med en nära­kut på plats kom­mer man även att ha till­gång till lä­ka­re.

– Vi hop­pas att det kan bli av re­dan i år, sä­ger Ste­in Ru­kin.

– Det vo­re un­der­bart, en klar för­bätt­ring av vår livs­kva­li­tet, sä­ger Karl-Erik Nils­son.

Strömstads­po­li­ti­kern Mar­ga­re­ta Fred­riks­son (L) är vice ordförande i Nor­ra häl­so- och sjuk­vårds­nämn­den i re­gi­o­nen. Hon har ti­di­ga­re sagt till tid­ning­en att hon är po­si­tiv till ini­ti­a­ti­vet.

– Men vi har in­te till nämn­den fått nå­got för­slag från Prak­ti­ker­tjänst om att öpp­na en di­a­lys­mot­tag­ning i Strömstad. Om det kom­mer in nå­got så­dant för­slag får vi ta upp det och åter­kom­ma om det i så fall, sä­ger Mar­ga­re­ta Fred­riks­son. I en de­battar­ti­kel i Strömstads Tid­ning var du kri­tisk till att di­a­ly­sen stäng­des på Strömstads sjuk­hus. Hur ser du på det nu?

– Ja, jag var emot det, men se­dan dess har den nya mot­tag­ning­en öpp­nats i Munke­dal.

Hur tyc­ker du att mot­tag­ning­en i Munke­dal fun­ge­rar?

– Det har in­te gjorts nå­gon ut­vär­de­ring av den, mot­tag­ning­en har ju in­te va­rit öp­pen så länge och jag har in­te fått till mig att det är någ­ra pro­blem med den.

Det kos­tar myc­ket peng­ar att trans­por­te­ra di­a­lyspa­ti­en­ter från Strömstad till Munke­dal och Näl – skul­le det in­te rent eko­no­miskt bli en be­spa­ring att ha en di­a­lys­mot­tag­ning i Strömstad?

– Att den cen­tra­la di­a­lys­mot­tag­ning­en är pla­ce­rad på Näl är för att det är just centralt pla­ce­rad för de fles­ta in­vå­na­re, även för dem som kom­mer från and­ra de­lar av re­gi­o­nen.

Men även de mås­te kos­ta en del att trans­por­te­ra till Näl – möj­lig­he­ten finns att öpp­na fler di­a­lys­mot­tag­ning­ar i and­ra de­lar av re­gi­o­nen?

– Som lä­get är just nu är det det här upp­läg­get vi har, och vi har som sagt in­te fått nå­got skarpt för­slag om att öpp­na di­a­lys­mot­tag­ning i Strömstad.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Karl-Erik Nils­son har gått på di­a­lys­vård på Näl i ett år. Han hop­pas att re­gi­o­nen kan sat­sa på att åter­öpp­na di­a­ly­sen i Strömstad. ”Det skul­le bli en otro­lig lätt­nad för mig”.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Ste­in Ru­kin ar­be­tar som ju­ri­diskt om­bud för Ove Thyft (till hö­ger). Karl-Erik Nils­son (i mit­ten) är ock­så di­a­lyspa­ti­ent från Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.