Års­mö­te för SPF Se­ni­o­rer­na Ström­men

Årsmö­tet bör­ja­de med pa­ren­ta­tion för un­der året av­lid­na med­lem­mar. Ordförande Wol­f­gang Sch­wartz läs­te min­nes­ord av Ma­rie Fred­riks­sons ”Sparvö­ga”.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Wol­f­gang Sch­wartz

Där­ef­ter val­des Mar­ga­re­ta Fred­riks­son till års­mö­tets ordförande och Stan­ly Ly­sell till sek­re­te­ra­re. Val­be­red­ning­en be­stå­en­de av Siv Halvords­son och Ul­la Wil­helms­son ha­de föl­jan­de för­slag för kom­man­de sty­rel­se: Ordförande om­val av Wol­f­gang Sch­wartz. Le­da­mö­ter: Evy Sig­vards­son, Björn Sten­berg, Stan­ley Ly­sell, Ar­ne Jo­hans­son, Le­na Mo­ber­ger och ny­val av Bengt Gö­ran

Bergs­trand. Om­val på re­vi­so­rer av Kerstin Martins­son och Bo Grin­ne­by.

Eva Pe­hrs­son av­tac­ka­des för mång­å­rigt sek­re­te­rar­skap och Bar­bro Nil­son och Kerstin Löv­berg av­tac­ka­des för si­na ar­be­ten i KPR.

Års­mö­tets ordförande, av tra­di­tion Mar­ga­re­ta Fred­riks­son, av­tac­ka­des med blom­mor. Un­der året har för­e­ning­en haft en om­fat­tan­de verk­sam­het med in­tres­san­ta och väl­be­sök­ta må­nads­mö­ten och oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Mo­tion har va­rit ett ge­nom­gå­en­de te­ma med dans, pro­me­na­der och gym­nas­tik.

Ord­fö­ran­den öns­ka­de fler hand­le­da­re till oli­ka ak­ti­vi­te­ter kom­man­de verk­sam­hets­år. Stu­di­e­för­bun­det ha­de gjort en un­der­sök­ning om med­lem­mar­nas öns­ke­mål och där fram­kom en mängd oli­ka öns­ke­mål. Da­ta/mo­bil­te­le­fon, må­la­re­kurs, mat­lag­ning med me­ra. Wol­f­gang öns­ka­de att in­tres­se­ra­de ska­par grup­per och vän­der sig till sty­rel­sen för att kom­ma igång.

Pen­sio­nä­rer­na som öns­kar lä­ra sig mer om da­ta kan bör­ja med att se SVT 1 från 20 feb­ru­a­ri kl 21.00.

Te­a­ter­re­sa till Tosca i Gö­te­borg bör­jar med en li­ten cir­kel om den­na fö­re­ställ­ning den 12 feb­ru­a­ri. An­mä­lan till Lennart Hansson.

Ef­ter års­mö­te och in­for­ma­tion bjöd för­e­ning­en på upp­skat­tan­de kaf­fe och sem­la.

Där­ef­ter blev det underhålln­ing av Åke Can­dell och Inge­mar Olsson som tol­ka­de Evert Tau­be med fle­ra and­ra svens­ka ar­tis­ter.

Till näs­ta må­nads­mö­te den 9 mars kom­mer pro­fes­sor Kerstin Jo­han­nes­son från Tjärnö Ma­rin­bi­o­lo­gis­ka och be­rät­tar om till­stån­det i ha­vet.

Un­der året har för­e­ning­en haft en om­fat­tan­de verk­sam­het

Bild: Pri­vat

Mu­sik av Anders Tho­len, Åke Can­dell och Inge­mar Olsson vid SPF:s års­mö­te.

Bild: Pri­vat

Sek­re­te­ra­re Stan­ley Ly­sell och ordförande Mar­ga­re­ta Fred­riks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.