Nu-sjuk­vår­den mås­te upp­fyl­la vård­ga­ran­tin

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Kö­er­na till förs­ta läkar­be­sök och be­hand­ling kom­mer att va­ra bor­ta in­om ett par år. Så lät det för drygt två år se­dan från led­ning­en i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen. Men vad har hänt se­dan dess?

Det frå­gar jag mig som PRO Bo­hus­läns ord­fö­ran­de när jag ser de se­nas­te siff­ror­na över kö­si­tu­a­tio­nen vid vå­ra sjuk­hus. Fram­för allt gäl­ler det pa­ti­en­ter som vän­tat mer än 90 da­gar på be­hand­ling/ ope­ra­tion. Vid Nu-sjuk­vår­dens sjuk­hus hand­lar det om att för mer än en tred­je­del av pa­ti­en­ter­na upp­fylls in­te vård­ga­ran­tin. Det är i de­cem­ber 2019 32,6 pro­cent av pa­ti­en­ter­na, el­ler som vi räk­nar 8 455 män­ni­skor som får vän­ta på ope­ra­tion/vård mer än 90 da­gar. Trots att de är i be­hov av en så­dan får de vän­ta på be­hand­ling, som i vis­sa fall är livs­av­gö­ran­de, där­för att vård­ga­ran­tin in­te upp­fylls.

Det­ta är en del av vård­ga­ran­tin som in­te hålls, en an­nan del som är än vär­re, är vän­tan på ett förs­ta be­sök på sjuk­hus in­om 90 da­gar. Där är det 21,5 pro­cent el­ler 12 263 pa­ti­en­ter som in­te får tid hos spe­ci­a­list på sjuk­hus för be­döm­ning av vil­ken sjuk­vård de be­hö­ver.

Värst är lä­get vid Sahl­grens­ka sjuk­hu­set i Gö­te­borg, näs­tan två av tre pa­ti­en­ter får vän­ta mer än tre må­na­der där. Kungälvs sjuk­hus av­vi­ker emel­ler­tid på ett po­si­tivt sätt, där har ef­ter som­ma­ren kön ka­pats re­jält och nu är det en av tio som får vän­ta länge. Men min frå­ga kvar­står! När ska löf­tet ma­jo­ri­te­ten gav för ett par år se­dan in­fri­as? Jag vill ut­tryc­ka mig på ett li­te an­norlun­da sätt: När ska re­gi­onled­ning­en in­se att det är fler vård­plat­ser pa­ti­en­ter­na be­hö­ver, in­te fler köplat­ser.

Ove Gö­rans­son

Ord­fö­ran­de PRO Bo­hus­län

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.