Hjälp­sam smart skärm med bra ljud

Min man bru­kar frå­ga mig om allt. När föd­des Mar­lon Bran­do? Hur stort är ett got­lands­russ? När går näs­ta buss?

Strömstads Tidning - - Vädret I Dag - Eva Wie­sel­gren

Han vet att jag in­te kan sva­ren. Han vill att jag ska goog­la åt ho­nom. Han skul­le kun­na gö­ra det själv. Men han tyc­ker det är job­bigt att skri­va in sökor­den.

– Gör det själv, sä­ger jag of­tast, för jag är för­stås upp­ta­gen med nå­got vik­ti­ga­re.

Le­no­vos smar­ta skärm­hög­ta­la­re som jag tes­tar vo­re helt per­fekt för ho­nom. En ap­pa­rat som in­te har nåt an­nat för sig än att lyss­na ef­ter frå­gor och snabbt sö­ka upp sva­ren.

Det en­da han be­hö­ver gö­ra är att sä­ga Hej Goog­le, el­ler Okej Goog­le, och sen stäl­la sin frå­ga el­ler be skär­men gö­ra nå­got som smar­ta as­si­sten­ter gör. Som att sät­ta en ti­mer, spe­la mu­sik från Spo­ti­fy, vi­sa en vi­deo från Youtu­be el­ler sät­ta på P4 på ra­di­on.

Skär­men kanske hör fel och miss­för­står ibland, men den blir ald­rig ir­ri­te­rad och den sä­ger ald­rig: Gör det själv.

Blir min man glad för den­na lös­ning? Na­tur­ligt­vis in­te. Han väg­rar pra­ta med skär­men. Han är över­ty­gad om att den spi­o­ne­rar på ho­nom och att nå­gon i Ki­na el­ler USA sit­ter och lyss­nar på allt som sägs i rum­met. Det hjäl­per in­te att jag vi­sar att det finns av­stäng­nings­knap­par för mik­ro­fon och ka­me­ra.

Skärm­ka­me­ran gör det an­nars möj­ligt att ha vi­de­o­sam­tal, ge­nom ap­pen Goog­le duo. Det går att stäl­la skär­men på hög­kant un­der sam­ta­let för att se sam­tals­part­nerns bild stör­re.

” Skär­men sva­rar di­rekt att Mar­lon Bran­do föd­des 3 april 1924.

Le­no­vos skärm är gans­ka snygg, bak­si­dan är tjoc­ka­re i ena hör­net med en mjukt run­dad över­gång och täckt av bam­bu. Lju­det är bra, det går att lyss­na på mu­sik länge. Ti­o­tums­skär­men räc­ker för att tit­ta på vi­deo och film om jag sit­ter hyf­sat nä­ra. Ef­tersom det är en Goog­le ho­me-pryl har den stöd för chro­mecast. Jag kan allt­så skic­ka vi­deo från

Net­flix el­ler SVT play från mo­bi­len till den stör­re skär­men.

Skär­men har bra kva­li­tet och Goog­les as­si­stent är duk­tig på att för­stå kom­man­don och frå­gor. Men skär­men kan in­te gö­ra allt som en van­lig surf­plat­ta kan. Du kan in­te sur­fa fritt, du kan in­te shop­pa på nä­tet, du kan in­te lad­da ned en mas­sa ap­par.

Men det som går att gö­ra fun­ge­rar bra. Skär­men sva­rar di­rekt att Mar­lon Bran­do föd­des 3 april 1924. Sen åter­går den till att spe­la Bru­ce Spring­s­teen-vi­de­or nonstop. Hej Goog­le, höj lju­det!

Ma­ken mutt­rar och går ut för att sam­la in ned­blåsta kvis­tar i träd­går­den.

Bild: Eva Wie­sel­gren

Om du lagt se­mester­bil­der­na på Goog­le fo­to kan skär­men vi­sa dem som bild­spel. Det går ock­så att ba­ra vi­sa en kloc­ka. Du kan pra­ta med skär­men från and­ra si­dan rum­met. Det krävs ett kon­to hos Goog­le och en mo­bil el­ler plat­ta med ap­pen Goog­le ho­me för att kom­ma igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.