Nytt hopp för byg­de­går­den: ”Kom­mer på grön kvist”

Ta­nums byg­de­gård var i vå­ras ne­re för räk­ning och sty­rel­sen över­väg­de att kas­ta in hand­du­ken. Nu kan Ta­nums kom­mun kom­ma att kli­va in som räd­da­re av verk­sam­he­ten, be­rät­tar byg­de­går­dens ord­fö­ran­de Ro­land Jo­els­son.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

Sty­rel­se­med­lem­mar­na Bir­git Gustavs­son, Ire­ne Hans­son och Ro­land Jo­els­son kan an­das ut. Det nya året kun­de in­te ha bör­jat bätt­re för Ta­nums byg­de­gård. För snart ett år sedan var lä­get be­tyd­ligt säm­re och i som­ras höll man mö­te om si­tu­a­tio­nen.

”Eko­no­min går helt en­kelt in­te ihop. Det är jät­te­all­var­ligt, vi mås­te få in de här peng­ar­na för att kun­na dri­va byg­de­går­den vi­da­re”, sa Ro­land Jo­els­son till Strömstads Tid­ning.

I en skri­vel­se från Ta­nums byg­de­gård fram­går ka­pi­talskul­den till nä­ra 600 000 kro­nor – peng­ar som byg­de­går­den in­te har, el­ler in­täk­ter för att kla­ra av att amor­te­ra ner skul­den. Ro­land Jo­els­son, ord­fö­ran­de i byg­de­går­den, åter­träd­de för­ra vå­ren som ord­fö­ran­de. Han och övri­ga sty­rel­se­med­lem­mar in­led­de ar­be­tet för att hit­ta lös­ning­ar på de eko­no­mis­ka pro­ble­men.

– Vi har un­der 2019 om­struk­tu­re­rat för­e­ning­en från grun­den för att få ord­ning på for­mel­la bi­tar som lag­far­ter och skri­vit om bank­lån. Vi har även sett över hy­res­av­gif­ter­na som in­te va­rit över­sed­da på många år. Bok­slu­tet 2019 blev en för­lust på drygt 40 000 kro­nor och ka­pi­talskul­den på 574 000 kro­nor, sä­ger Ro­land Jo­els­son.

Sty­rel­se­med­lem­mar­na Bir­git Gustavs­son, Ire­ne Hans­son och Ro­land Jo­els­son ser nu­me­ra ljust på till­va­ron ef­ter att ta­git be­slut om att säl­ja fas­tig­he­ten till Ta­nums kom­mun.

I februari 2020 är man myc­ket nä­ra att räd­da byg­de­går­den som bygg­des på 30-ta­let. Ro­land Jo­els­son be­rät­tar att man hit­tat en plan.

– Stra­te­gin är att säl­ja fas­tig­he­ten till Ta­nums kom­mun för att vi sedan ska hy­ra till­ba­ka den. Det be­ty­der i sin tur att vi kom­mer på grön kvist. Ef­ter af­fä­ren kom­mer vi även ha en del peng­ar att rö­ra oss med, sä­ger han.

Den 26:e februari har Ta­nums byg­de­gård års­mö­te.

– Vi ha­de ext­ra års­mö­te i de­cem­ber där vi en­häl­ligt be­slu­ta­de för att säl­ja fas­tig­he­ten till kom­mu­nen med över­ens­kom­mel­sen att hy­ra till­ba­ka. Nu på or­di­na­rie års­mö­te blir det for­mellt. Ta­nums kom­mun har ock­så för­kla­rat sig in­tres­se­ra­de av att kö­pa, sä­ger Ro­land Jo­els­son. Han är hopp­full in­för fram­ti­den. – När af­fä­ren blir klar med kom­mu­nen får vi li­te över­skott i kas­san. Ar­ren­de­av­ta­let med kom­mu­nen gäl­ler i så­da­na fall över fem år. Vi sik­tar då på att dri­va och kla­ra av verk­sam­he­ten un­der des­sa år, sä­ger Ro­land Jo­els­son.

Bir­git Gustavs­son sä­ger att det finns de­la­de me­ning­ar om byg­de­går­den, men me­nar att den ock­så be­ty­der myc­ket för samhället.

– Som sam­lings­plats be­ty­der den en hel del. Det finns ing­en an­nan så­dan lo­kal i Ta­nums­he­de, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.