Trak­tör­pan­nor och ja­pans­ka pann­ka­kor

Alex­an­dra Zaz­zi sva­rar på frå­gor om mat och re­cept

Strömstads Tidning - - Vädret I Dag - Mej­la till mat@gp.se el­ler skriv till kon­su­mentre­dak­tio­nen GP, 405 02 Göteborg

• jag har ny­li­gen bott på ett ho­tell i To­kyo där vi fick tjoc­ka pann­ka­kor, typ ame­ri­kans­ka men myc­ket krä­mi­ga­re och hög­re. Såg näs­tan ut som en de­gig muf­fins. Väl­digt gott. Hur gör man dem? Häls­ning­ar Åsa

Hej Åsa!

Jag miss­tän­ker att du har ätit fluf­fy ja­pa­ne­se panka­kes. Ser­ve­ra­des de möj­li­gen med kör­bärs­si­rap? Även ibland med lönn­si­rap. Jag tror att jag pric­kar rätt med det­ta re­cept. Li­te pyss­ligt och du be­hö­ver 2–4 styc­ken ut­stic­ka­re som form. Jag har pro­vat att gö­ra dem i muf­fins­form men det blir in­te li­ka krä­migt. Ut­stic­ka­re kan du skic­ka ef­ter på nä­tet el­ler kö­pa i af­fä­rer där man har ba­ge­ri­ut­rust­ning. Ut­stic­ka­re är rost­fria, höga ring­ar som även an­vänds att stan­sa ut kak­deg, bröd med mer.

Här kom­mer re­cep­tet:

Gör gär­na så här:

Vis­pa upp ägg­vi­tan till ett hårt skum med 1 tsk soc­ker och 1 krm ci­tronsaft.

I en ny bun­ke, vis­pa upp äggu­la, soc­ker hårt, vis­pa sedan i mjölk, mjöl och bikar­bo­nat. Vänd sist i med hjälp av en slic­ke­pott den vis­pa­de ägg­vi­tan. Smörj ut­stic­kar­na med smö­ret.

Tag en non-stick stek­pan­na och ställ ut­stic­kar­na i den, sätt på spi­sen på lägs­ta vär­men, häll smet i ut­stic­kar­na så att det fylls till 3 fjär­de­de­lar. Sätt lock på pan­nan och låt stå på spi­sen i cir­ka 10 mi­nu­ter. Tag en stekspa­de, los­sa för­sik­tigt och vänd al­la pann­ka­kor med for­men fort­fa­ran­de på. Stek un­der lock i yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter. Tryck ut på tall­rik så att for­men släp­per och ser­ve­ra ge­nast med kör­bärs­si­rap och bär.

Och nu till li­te ut­rust­nings­frå­gor. De sista vec­kor­na har det ram­lat in två frå­gor om ka­strul­ler. Kul, det tac­kar jag för. Fort­sätt gär­na att skri­va in och va­ra vet­gi­ri­ga på mat@ gp.se.

Hej!

Jag läs­te re­cep­tet på kött­färs­lim­pa i tors­da­gens HN 16/1. Där skul­le man an­vän­da en rund­bott­nad ka­strull till så­sen. Vad me­nas med det? Ska den va­ra rund som en boll? Går det in­te med en van­lig platt, rund som pas­sar på en van­lig spis?

Häls­ning­ar Sig­britt

Hej Sig­britt!

Vi koc­kar är väl­digt för­tjus­ta i en spe­ci­ell ka­strull som kal­las sau­teu­se­pan­na el­ler sau­teu­se­ka­strull. Det är frans­ka och be­ty­der ungefär ska­ka runt. Att den är rund­bott­nad in­ne­bär att den in­te har ra­ka kan­ter inu­ti som de fles­ta van­li­ga ka­strul­ler. Den på­min­ner mer som en mind­re wok­pan­na. Det­ta är väl­digt be­hag­ligt när man rör ihop en sås. Pan­nan kan för­stås även an­vän­das till and­ra sa­ker som att ste­ka, bry­na grön­sa­ker, kött med mer. De görs of­tast i rost­fritt stål.

Hej Alex­an­dra!

Var­för he­ter det trak­tör­pan­na?

Und­rar ny­fi­ken i en strut

Hej du vet­gi­ri­ga!

Kul frå­ga. En trak­tör­pan­na har just det som en sau­teu­se­pan­na in­te har, ra­ka, höga kan­ter och ett lock. Det lus­ti­ga är att vi var någ­ra koc­kar för många år sedan som satt och spe­ku­le­ra­de i de oli­ka nam­nen på kok­kärl. Trak­tör­pan­nan var det som vi dröj­de kvar mest vid. Vad vi kom fram till var att den kal­las trak­tör för att det var en pan­na med lock som väl­digt smi­digt kun­de stäl­las fram på bor­det av vär­den (trak­tö­ren) vid enkla­re mid­da­gar. När kop­par­ka­strul­ler var po­pu­lärt ha­de många just snyg­ga trak­tör­pan­nor med lock och ställ­de fram på bor­det. Det kanske finns and­ra för­kla­ring­ar till det­ta jag in­te är med­ve­ten om så jag släng­er ut frå­gan i etern om nå­gon av er lä­sa­re vet nå­got mer i sa­ken.

Bild: Lennart Nygren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.