Klub­bar och klub­bor i fo­kus för Gö­ran Qvicklund

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Det he­la bör­ja­de på Nöd­dö. När­mas­te fot­bolls­plan låg i Över­by, som nåd­des med någ­ra snab­ba tramp­tag på cy­kel. Det var då­ti­dens fort­skaff­nings­me­del för al­la ung­do­mar.

– På den ti­den pra­ta­de vi in­te om att vå­ra för­äld­rar skul­le kö­ra oss till trä­ning­ar­na. Trä­ning och kon­di­tion fick vi gra­tis av allt cyk­lan­de, sä­ger Gö­ran.

Fot­bolls­pla­nen på Öd­dö blev sam­lings­plats för al­la ung­do­mar och en väl fun­ge­ran­de ung­doms­gård ef­ter sko­lan.

Det var ide­ellt ar­be­te som var det en­da som fanns att till­gå om nå­got skul­le bli ut­rät­tat på och runt fot­bolls­pla­nen. Pla­nen kri­ta­des och grä­set klipp­tes, det krat­ta­des och la­ga­des sta­ket med allti­ge­nom fri­vil­li­ga in­sat­ser. Kaf­fe­ko­ka­ren var stän­digt på i klubb­hu­set.

Öd­dö IF tog plats i se­ri­e­spe­let och ha­de ett A-lag som spe­la­de väx­el­vis i di­vi­sion 5 och 6. I Strömstad fanns IFK Strömstad som ock­så spe­la­de fot­boll. Gö­ran job­ba­de i el-af­fär i Strömstad på den ti­den och då och då blev han upp­vak­tad av re­pre­sen­tan­ter från IFK Strömstad som kom in i af­fä­ren. De pra­ta­de värv­ning och vil­le ha hans namn­teck­ning på över­gångs­pap­per­na.

– Men det blev ald­rig så, be­rät­tar Gö­ran. Det var in­te ba­ra fot­bol­len som fanns hos i Över­by. Ge­men­ska­pen bland oss ung­do­mar var nog så stark och det var e tung or­sak till att det ald­rig blev spel för Strömstad. Det var näs­tan ro­li­ga­re att trä­na än att spe­la mat­cher.

Kör man taxi så har man inga pro­blem att fyl­la fri­ti­den

Av­folk­ning och nya in­tres­sen hos da­gens ung­dom har gjort att fot­bolls­sek­tio­nen i Över­by IS har lagts ner. Nu är det mest bowls på pro­gram­met. Klub­ben fi­rar 70 år i år och till som­ma­ren pla­ne­ras ju­bi­le­ums­fest­lig­he­ter. Då är Gö­ran in­vol­ve­rad igen och kom­mer med si­na klipp­böc­ker.

Fot­bolls­in­tres­set har väl ba­ra del­vis gått vi­da­re till sö­ner­na An­ders, Hen­rik och Niklas. Hos dem är mer in­ne­ban­dy, rodd och att me­ka med bi­lar.

Kar­riä­ren i Över­by blev mer än tju­go år. Gö­ran var all-round på pla­nen men spe­la­de helst på mitt­fäl­tet. Ef­ter den ak­ti­va ti­den på pla­nen blev det se­dan upp­drag som lag­le­da­re and­ra funk­tio­när­s­jobb.

Fot­bolls­in­tres­set finns kvar men nu­me­ra ut­övas det mest från TV-sof­fan. So­nen Hen­rik spe­lar i IFK Strömstad och det hän­der att

Sto­ra bol­lar och små bol­lar har upp­ta­git en stor del av Gö­ran Qvicklunds fri­tid. De sto­ra bol­lar­na, i form av fot­bol­lar fanns i Över­by IS och i Strömstads Ban­golf­klubb an­vän­des be­tyd­ligt mind­re bol­lar. Nu har han trap­pat ner på bollspor­ter­na, kör mer taxi och har tid att re­sa till­sam­mans med hust­run An­ne­lie.

Gö­ran tar en pro­me­nad bort till Ström­val­len och lokal­fot­bol­len.

Tot­ten­ham Hotspurs är fa­vo­rit­la­get i den eng­els­ka li­gan. Två gång­er har Gö­ran åkt över Nord­sjön för att tit­ta på ”Spurs”.

– Vi är någ­ra Tot­ten­ham-fans som åker till Lon­don. Tit­tar på fot­boll och um­gås. Vi hann se match på gam­la White Hart La­ne in­nan den revs men Stam­ford Bridge i Chel­sea är ock­så en trev­lig are­na.

IFK Gö­te­borg är hem­ma­plan.

– Peng­ar­na styr id­rot­ten all­de­les för myc­ket nu, sä­ger Gö­ran. Ide­ellt ar­be­te finns knappt in­te kvar

fa­vo­rit­la­get på

Bild: Jer­ker Nor­lan­der

Gö­ran Qvicklund har va­rit ak­tiv i för­e­nings­li­vet se­dan barns­ben. Strömstads­bon är bland an­nat verk­sam i Strömstads Ban­golf­klubb – och för­e­ning­en har en spe­ci­ell plats i hans hjär­ta.

Bild: Jer­ker Nor­lan­der

Gö­ran Qvicklund har ge­nom åren många tim­mar på Strömstads Ban­golf­klubb. Klub­bens ba­nor hål­ler hög klass och är god­kän­da av Svens­ka Ban­golf­för­bun­det. Här mö­ter Strömstads­bon vän­ner och lag­kam­ra­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.