”Hon låg liv­lös i en blod­pöl och ha­de ett jack i hu­vu­det”

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Lel­le Fors­berg

Greb­bestads­bon Jer­ker Nor­lan­der har no­mi­ne­rats till Årets med­bor­ga­re av Af­ton­bla­det. För­ra vå­ren räd­da­de Jer­ker och ett par be­kan­ta li­vet på en kvin­na som låg med­vets­lös i en brin­nan­de vil­la: ”Rö­ken var svart. Vi tänk­te att vi ge­nast mås­te ta oss bort till hu­set.”, sä­ger han.

För näs­tan ett år se­dan räd­da­de Strömstads Tid­nings re­por­ter Jer­ker Nor­lan­der li­vet på en kvin­na ut­an­för Äng­el­holm. Nu är Jer­ker Nor­lan­der, hans svå­ger Chris­ter Ferm­vik och gran­nen Eli­sa­beth Hell­ström Sjö­borg no­mi­ne­ra­de i ka­te­go­rin, Årets med­bor­ga­re i sam­band med Af­ton­bla­dets Svens­ka hjäl­tar.

Den 29 april för­ra året fat­ta­de en vil­la i Skäl­der­vi­ken eld. Hu­set gick in­te att räd­da från lå­gor­na men tack va­re en hjäl­te­in­sats kun­de en kvin­nas liv räd­das. Jer­ker Nor­lan­der bo­satt i Greb­bestad satt med säll­skap i en som­mar­stu­ga när de blev varse om bran­den.

– Det mås­te ha va­rit da­gen fö­re Val­borgs­mäs­so­af­ton, vi satt och sam­ta­la­de när det kom en gran­ne och sa att det ry­ker väl­digt myc­ket där bor­ta. Vi res­te på oss och såg att det brann rik­tigt or­dent­ligt i ett hus någ­ra tom­ter bort, sä­ger Jer­ker Nor­lan­der.

– Rö­ken var svart. Vi tänk­te att vi ge­nast mås­te ta oss bort till hu­set, fort­sät­ter han.

Jer­ker och hans svå­ger Chris­ter Ferm­vik hop­pa­de på si­na cyklar och tog sig dit så fort de ba­ra kun­de. Väl fram­me ro­pa­de nå­gon att det fanns en kvin­na kvar i det eld­här­ja­de hu­set. Jer­ker och Chris­ter be­stäm­de sig för att gö­ra en in­sats. Ef­ter att ha käm­pat li­te med dör­ren tog de sig till slut in.

In­ne i hu­set var det varmt, rök­fyllt och bå­de väg­gar och tak stod i brand. Glas kros- sa­des runt om­kring dem och hjäl­tar­na kun­de hö­ra ta­ket ra­sa ner från and­ra de­lar av hu­set.

– Vi fann den äld­re da­men ne­dan­för trap­pen. Hon låg liv­lös i en blod­pöl och ha­de ett jack i hu­vu­det, minns Jer­ker.

Un­der in­sat­sen hann Jer­ker in­te tän­ka så myc­ket på om kvin­nan var le­van­de el­ler död. In­te hel­ler på vil­ken fa­ra svåg­rar­na Jer­ker Nor­lan­der, Chris­ter Ferm­vik och gran­nen Eli­sa­beth Hell­ström Sjö­borg ut­sat­te sig själ­va för.

Till­sam­mans tog Jer­ker, Chris­ter och Eli­sa­beth tag i ar­mar och ben och bar ut kvin­nan på gräs­mat­tan. Jer­ker minns att det var tungt att bä­ra den liv­lö­sa krop­pen.

– Men vi blev tvung­na att flyt­ta hen­ne än­nu läng­re från hu­set när det bör­ja­de sprät­ta te­gel och glas från bran­den.

Väl i sä­ker­het vi­sa­de kvin­nan livs­tec­ken. Ef­ter en stund kom am­bu­lans, po­lis och brand­kår till plat­sen och tog över. Blå­ljus­per­so­na­len pri­o­ri­te­ra­de den fort­sat­ta in­sat­sen men hann med att ge Jer­ker, Chris­ter och Eli­sa­beth be­röm.

Kvin­nan som räd­dats från lå­gor­na fick fly­gas till Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Lin­kö­ping.

Jer­ker vet in­te hur bran­den upp­stod men be­rät­tar att hu­set brann ner till grun­den. Jer­kers svå­ger Chris­ter Ferm­vik som är bo­satt i Helsing­borg har haft kon­takt med kvin­nans barn som har med­de­lat att kvin­nan ef­ter om­stän­dig­he­ter­na mår bra men hål­ler fort­fa­ran­de på att åter­häm­ta sig.

– Vi fick en fin kvast med blom­mor ock­så, sä­ger Jer­ker Nor­lan­der.

Ka­te­go­rin Årets med­bor­ga­re som Chris­ter Ferm­vik, Jer­ker Nor­lan­der och Eli­sa­beth Hell­ström Sjö­borg är no­mi­ne­ra­de i är ny­in­stif­tad i Svens­ka Hjäl­tar. Ut­mär­kel­sen Svens­ka hjäl­tar har fun­nits se­dan 2007 och en ju­ry ut­ser vin­nar­na i de oli­ka ka­te­go­ri­er­na.

Vi fann den äld­re da­men ne­dan­för trap­pen. Hon låg liv­lös i en blod­pöl och ha­de ett jack i hu­vu­det.

Vi fick en fin kvast med blom­mor ock­så.

Bild: Jer­ker Nor­lan­der

Jer­ker Nor­lan­der, Chris­ter Ferm­vik och Eli­sa­beth Hell­ström Sjö­borg stod för en hjäl­te­in­sats när de räd­da­de li­vet på kvin­nan som höll på att brin­na in­ne.

Bild: Lel­le Fors­berg

Jer­ker Nor­lan­der ar­be­tar som fri­lans­jour­na­list och skri­ver bland an­nat för Strömstads Tid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.