Många osål­da lä­gen­he­ter på My­ren

Många lä­gen­he­ter åter­står att säl­ja på My­ren för att det pla­ne­ra­de byg­get ska hål­la sin tid­plan. De an­sva­ri­ga mäk­lar­na gör där­för ett kraft­tag un­der vå­ren.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-62400

Störs­ta de­len av för­sälj­nings­pe­ri­o­den av bo­stads­rät­ter­na på My­ren har pas­se­rat och än så länge är tio av 68 lä­gen­he­ter sål­da. Trots att ma­jo­ri­te­ten av bo­stä­der­na in­te har hit­tat kö­pa­re ser mäk­lar­na ljust på den kom­man­de ti­den. – Vi har mer att gö­ra un­der som­mar­halv­å­ret än un­der vin­ter­halv­å­ret, sä­ger Fri­da Jo­hans­son, mäk­la­re.

Hälf­ten av de pla­ne­ra­de lä­gen­he­ter­na på My­ren ska va­ra sål­da fö­re den förs­ta maj för att byg­get ska dra igång en­ligt plan. Än så länge har tio av de 68 lä­gen­he­ter­na sålts se­dan för­sälj­ning­en drog igång för fy­ra må­na­der se­dan. Un­der de kom­man­de två må­na­der­na be­hö­ver där­för ett drygt tju­go­tal bo­stä­der hit­ta kö­pa­re. Men Läns­för­säk­ring­ar fas­tig­hets­för­med­ling blic­kar fram­åt med op­ti­mism.

– För­u­tom de tio sål­da lä­gen­he­ter­na är sju re­ser­ve­ra­de och någ­ra till är på väg in. Det är ju ett stort steg att ta för en kö­pa­re så man be­hö­ver ju be­tän­ke­tid, sä­ger Fri­da Jo­hans­son, an­sva­rig mäk­la­re för My­ren.

Strömstads tid­ning har ti­di­ga­re skri­vit om att många ny­bygg­da lä­gen­he­ter står tom­ma i cent­rum och att bo­stads­mark­na­den sval­nat. Men Fri­da Jo­hans­son tror in­te att ett mins­kat tryck på bo­stads­rät­ter kom­mer att stäl­la till det i frå­gan om My­ren­om­rå­det.

– Vi har gjort en plan som vi an­pas­sat ef­ter mark­na­den. Till ex­em­pel har vi in­te tänkt att det skul­le va­ra sär­skilt myc­ket ac­tion i de­cem­ber. Då har de fles­ta myc­ket an­nat att stå i. Så en­ligt vår pro­gnos ser det bra ut för­sälj­nings­mäs­sigt, sä­ger hon.

Fri­da Jo­hans­son me­nar att bo­stads­mark­na­den haft en bra start på året i lan­det.

– Na­tio­nellt kan man se att för­sälj­ning­en gått upp bå­de ja­nu­a­ri och feb­ru­a­ri. Men på vår mark­nad är det li­te mer sä­songs­be­to­nat, vi har mer att gö­ra un­der som­mar­halv­å­ret än vin­ter­halv­å­ret. Där­för lig­ger vi som vi har tänkt en­ligt om­sätt­ning­en.

Bo­stads­rät­ter­na är mel­lan 53 och 77 kvadrat­me­ter och kos­tar mel­lan 1,7 mil­jo­ner och tre mil­jo­ner kro­nor.

– Det är en pris­sätt­ning som speg­lar en bred mål­grupp. I och med att pri­ser­na på bo­stä­der va­ri­e­rar myc­ket i Strömstad är det många som at­tra­he­ras av pris­bil­den på My­ren.

– Vi får myc­ket po­si­tiv re­spons på vis­ning­ar­na. Många är po­si­ti­va till att det hän­der så myc­ket i om­rå­det.

Un­der den res­te­ran­de för­sälj­nings­pe­ri­o­den kom­mer Läns­för­säk­ring­ar fas­tig­hets­för­med­ling att ha öp­pet varan­nan sön­dag. Och två event är in­pla­ne­ra­de un­der mars må­nad då in­tres­se­ra­de kan tit­ta på ma­te­ri­al­val och lik­nan­de.

– Vår am­bi­tion är fort­fa­ran­de en täck­nings­grad på 50 pro­cent till den förs­ta maj. Många som va­rit med se­dan i hös­tas bör­jar kom­ma till skott nu, sä­ger Fri­da Jo­hans­son.

Bild: Teng­bom ar­ki­tek­ter

I de­cem­ber 2021 ska lä­gen­he­ter­na på My­ren va­ra fär­di­ga för in­flytt om allt går som pla­ne­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.