Mil­jon­bi­drag till Nor­dens Ark

Nor­dens Ark har fått 8,8 mil­jo­ner kro­nor till ett pro­jekt för att räd­da värl­dens al­la sköld­pad­dor.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Alexander Ek­ström alek@bo­husla­ning­en.se

Det är Post­k­od­lot­te­ri­et, som på tis­da­gen de­la­de ut sitt över­skott för fjol­å­ret till oli­ka för­månsta­ga­re, som lig­ger ba­kom mång­mil­jon­bi­dra­get.

De skänk­ta peng­ar­na är öron­märk­ta för att an­vän­das i ett glo­balt pro­jekt som ska för­sö­ka räd­da sköld­paddsar­ter över he­la värl­den.

En­ligt Nor­dens Ark ho­tas mer än 60 pro­cent av värl­dens al­la sköld­paddsar­ter av utrot­ning, el­ler är re­dan i prin­cip utro­ta­de. Si­tu­a­tio­nen ska va­ra som all­ra värst i Asi­en, där världs­de­lens samt­li­ga 100 ar­ter av sköld­pad­da är ho­ta­de.

Tack va­re de 8,8 mil­jo­ner­na kom­mer vi att kun­na gö­ra skill­nad för någ­ra av des­sa ar­ter.

– Det­ta hän­der just nu, pre­cis fram­för oss: av någ­ra ar­ter som en gång va­rit tal­ri­ka ex­i­ste­rar idag en­dast någ­ra hund­ra in­di­vi­der, ibland så få som nå­got ti­o­tal. Tack va­re de 8,8 mil­jo­ner­na kom­mer vi att kun­na gö­ra skill­nad för någ­ra av des­sa ar­ter, sä­ger Em­ma Nygren, som är pro­jekt­le­da­re på Nor­dens Ark.

Sats­ning­en är pla­ne­rad att på­gå i fy­ra år, och som en del i ar­be­tet kom­mer bland an­nat en helt ny an­lägg­ning för avel och upp­föd­ning av sköld­pad­dor att byg­gas på Nor­dens Ark.

– An­lägg­ning­en kom­mer fun­ge­ra som en fristad för någ­ra sköld­paddsar­ter i vän­tan på att si­tu­a­tio­nen i det vil­da för­bätt­ras, sä­ger Em­ma Nygren.

Nor­dens Ark får även sju yt­ter­li­ga­re mil­jo­ner, som ska gå till par­kens or­di­na­rie verk­sam­het med att räd­da ho­ta­de djur.

Bild: Ma­rie Matts­son

”An­lägg­ning­en kom­mer fun­ge­ra som en fristad för någ­ra sköld­paddsar­ter i vän­tan på att si­tu­a­tio­nen i det vil­da för­bätt­ras”, sä­ger Em­ma Nygren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.