Kraf­tig ne­der­börd att vän­ta i nor­ra Bo­hus­län

Un­der fre­da­gen gör up­pe­hållsväd­ret be­sök i nor­ra Bo­hus­län. Gäst­spe­let vän­tas dock bli kort­li­vat. Lars Knuts­son, me­te­o­ro­log vid SMHI, spår in­för hel­gen nytt osta­dig vä­der med mer regn och hård vind.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Thomas Ben­nelind thomas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

På ons­da­gen sken so­len upp­skat­tat och väl­be­höv­ligt över sto­ra de­lar av nor­ra Bo­hus­län. På kväl­len föll ock­så gra­der­na så­pass att det på vis­sa plat­ser var frost på. Men vin­tern fort­sät­ter att blan­da och ge. På tors­da­gen vräk­te reg­net ner när mild luft och hård vind åter tog vid.

– Det kom­mer även att reg­na på tors­dags­kväl­len. Se­dan drar det iväg un­der nat­ten, det blir up­pe­håll och även sol på fre­da­gen. Fram­åt kväl­len på fre­dag kom­mer det in en del sku­rar, och un­der nat­ten till lör­dag kom­mer det att fal­la kraf­ti­ga regn, sä­ger Lars Knuts­son. Vad är din re­flek­tion kring se­nas­te vec­kans regn?

– Det är väl­digt myc­ket regn för att va­ra i feb­ru­a­ri.

Ser ni någ­ra ten­den­ser på att det ska dra in kal­la­re vä­der över nor­ra Bo­hus­län?

– Nat­ten till mån­dag får vi ett till­fäl­ligt om­slag till nord­li­ga­re vin­dar som gör att det bli kal­la­re, men se­dan ser det ut som det kom­mer in ett nytt ne­der­börds­om­rå­de från syd­väst. Då kan det bli på tal om snö­blan­dat regn.

Stor­men Den­nis, som drog fram un­der för­ra hel­gen, har bland an­nat or­sa­kat över­sväm­ning­ar och strö­mav­brott i Västsve­ri­ge. Det ser in­te ut hel­ler ut som att vin­den är på väg att moj­na.

En­ligt SMHI:s pro­gno­ser vän­tas de kom­man­de dyg­nen längs kus­ten att bli fort­satt blå­si­ga.

– Vi be­fin­ner oss just nu i ba­nan av låg­tryc­ket som kom­mer in från At­lan­ten. Ut­med kust­sta­tio­ner­na är det in­te ute­slu­tet med storm­by­ar, det är in­te osan­no­likt att det kan bli tal om storm­by­ar in över land.

Bild: Thomas Ben­nelind

Stor­men Den­nis drog för­ra hel­gen in hår­da vin­dar.(Ar­kiv­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.