Tu­ristin­for­ma­tio­nen kan bli obe­man­nad

Ta­num Tu­rist sö­ker en ny ent­re­pre­nör för tu­ristin­for­ma­tio­nen i Fjäll­bac­ka. In­for­ma­tion lig­ger på bäs­ta lä­ge på Ingrid Berg­mans torg i Fjäll­bac­ka.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Jer­ker Nor­lan­der jer­ker.nor­lan­der@st­nb.se

– Här finns möj­lig­het för en kre­a­tiv per­son el­ler ett fö­re­tag för att job­ba upp verk­sam­he­ten, sä­ger ope­ra­ti­va tu­rist­che­fen To­ve Bengts­son.

Tu­ristin­for­ma­tio­nen har haft fle­ra in­ne­ha­va­re un­der de se­nas­te åren och verk­sam­he­ten har för­änd­rats en hel del.

Myc­ket av in­täk­ter­na låg ti­di­ga­re på rums­ut­hyr­ning och bil­jett för­sälj­ning men nu bo­kar gäs­ter­na det på egen hand via in­ter­net.

Jag tror att al­la vill ha en öp­pen tu­ristin­for­ma­tion i Fjäll­bac­ka.

To­ve Bengts­son

Ope­ra­tiv Tu­rist­chef

Ta­num Tu­rist sö­ker en per­son el­ler för­e­ning med god lo­kal­kän­ne­dom. Upp­gif­ten är att lot­sa tu­ris­ter rätt, in­for­me­ra och ge tips på ak­ti­vi­te­ter. Öpp­nings­ti­der be­stäm­mer in­ne­ha­va­ren.

Tu­ristin­for­ma­tio­nen har ett visst eko­no­miskt stöd från Ta­num Tu­rist och nä­rings­li­vet i Fjäll­bac­ka, men i öv­rigt är det fritt fram för ent­re­pre­nö­ren att ta få verk­sam­he­ten att gå runt.

– En drif­tig per­son kan till ex­em­pel ha cy­kel- och ka­ja­kut­hyr­ning, me­nar To­ve Bengts­son. Det går även att säl­ja glass och enkla­re livs­me­del, klä­der och sou­ve­ni­rer. Vi på Ta­num Tu­rist har inga syn­punk­ter på hur verk­sam­he­ten drivs.

Vad hän­der om ni in­te får nå­gon som är in­tres­se­rad av dri­va tu­ristin­for­ma­tio­nen?

– Då får vi tän­ka om, sä­ger To­ve Bengts­son. Vi tit­tar på and­ra lös­ning­ar och kan även tän­ka oss en obe­man­nad tu­ristin­for­ma­tion.

– Men jag tror att al­la vill ha en öp­pen tu­ristin­for­ma­tion i Fjäll­bac­ka. Det lil­la hu­set på tor­get har fun­nits länge på och al­la vill nog att det skall fin­nas kvar.

Ce­li­na Falck Bild:

Fjäll­bac­ka tu­ristin­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.