Kis­sa­de på rå­nof­fer – döms till ung­doms­vård

De unga rå­nar­na slog, spar­ka­de och ho­ta­de si­na of­fer. Ett av off­ren tving­a­des klä av sig på un­der­krop­pen och rå­nar­na kis­sa­de på ho­nom. För­ned­ring­en fil­ma­des och la­des ut på ap­pen Snapchat. Nu döms fy­ra av dem till ung­doms­vård.

Strömstads Tidning - - Nyheter - TT Ny­hets­by­rån

Åt­ta poj­kar har va­rit åta­la­de för in­bland­ning i ett an­tal rån och and­ra brott i söd­ra Stock­holm un­der and­ra halv­å­ret 2019. Fy­ra av dem, al­la 16 år gam­la, döms av Sö­der­törns tings­rätt till ung­doms­vård för bland an­nat rån. To­talt gäll­de åta­let fy­ra rån och i sam­band med des­sa även and­ra brott som över­grepp i rätts­sak, grovt ola­ga hot, ola­ga fri­hets­be­rö­van­de och ola­ga in­tegri­tets­in­trång.

En av dem döms för tre rån, me­dan de öv­ri­ga döms för ett rån.

Ett av brot­ten har ti­di­ga­re upp­märk­sam­mats i fle­ra me­di­er ef­tersom en av poj­kar­na då in­te en­dast rå­na­de, slog och spar­ka­de off­ret ut­an ock­så uri­ne­ra­de på ho­nom och fil­ma­de det.

Den som en­ligt åta­lat kis­sat på off­ret, fil­mat och lagt ut på Snapchat döms för ola­ga in­tegri­tets­in­trång, rån och även över­grepp i rätts­sak.

Un­der rät­te­gång­en för­kla­ra­de poj­kar­na att de uri­ne­rat på off­ret ef­tersom ”de var ir­ri­te­ra­de över att off­ret in­te kun­de få fram peng­ar åt dem”. Den ena poj­ken sa­de ock­så att det var ”en då­lig idé” och att han ”fick en då­lig käns­la di­rekt ef­ter att han gjor­de det”.

”Om de till­ta­la­de ha­de va­rit vux­na ha­de tings­rät­ten dömt ut läng­re fäng­el­se­straff”, sä­ger rät­tens ord­fö­ran­de råd­man­nen Fe­ry­al Men­tes en­ligt ett press­med­de­lan­de.

Tre av poj­kar­na döms för ola­ga fri­hets­be­rö­van­de. Det he­la bör­ja­de en­ligt do­men med att poj­kar­na över­föll och miss­hand­la­de en ung man i en skogs­dunge och stal hans mo­bil­te­le­fon, bank­kort och kon­tan­ter. De tving­a­de off­ret att ringa fle­ra per­so­ner för att be dem swisha peng­ar till ho­nom som han se­dan skul­le över­läm­na till rå­nar­na. I off­rets lä­gen­het i när­he­ten fort­sat­te poj­kar­na i fle­ra tim­mar att ho­ta ho­nom. Bland an­nat höll de en kniv mot hans hals och slog ho­nom för att tvinga man­nen att ta fle­ra smslån och där­ef­ter ge dem peng­ar­na.

De fy­ra poj­kar som döms för rån fälls ock­så för över­grepp i rätts­sak. I sam­band med rå­nen ska de ha ho­tat att ska­da el­ler dö­da off­ret och den­nes familj om han kon­tak­ta­de po­li­sen.

Kam­mar­å­kla­ga­re Mir­na Le­lic sä­ger att hon ta­git del av do­men men än­nu in­te hun­nit gå ige­nom den i de­talj.

Det ser ut som att tings­rät­ten dömt i en­lig­het med mi­na yr­kan­den.

På en punkt har tings­rät­ten dock från­gått vad åkla­ga­ren yr­ka­de. Det gäl­ler straf­fet för den poj­ke som döms till ung­doms­vård för tre rån.

För en av poj­kar­na ha­de jag yr­kat på slu­ten ung­doms­vård, men jag har in­te läst tings­rät­tens mo­ti­ve­ring så jag vet in­te var­för de gjor­de en an­nan be­döm­ning, sä­ger Mir­na Le­lic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.