Mor­gan Lars­son om ”gal­na män­ni­skor­na” ba­kom Kist­byg­gar­na

Ra­di­o­pro­fi­len Mor­gan Lars­son kom­mer till Win­ter Word Fes­ti­val. Hans se­nas­te bok he­ter Kist­byg­gar­na. In­spi­ra­tion fick från en oför­glöm­lig stu­die­cir­kel ut­an­för Borås.

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Lel­le Fors­berg

Bo­ken med det fan­ta­si­eg­gan­de nam­net Kist­byg­gar­na hand­lar om ett gäng in­di­vi­der som åker till en ö för att gå en stu­die­cir­kel där man får lä­ra sig att byg­ga sin egen kis­ta. Idén till bo­ken fick Mor­gan när han hör­de ta­las om en rik­tig så­dan cir­kel som äg­de rum ut­an­för Borås.

– Vad är det för gal­ning­ar tänk­te jag, sä­ger Mor­gan Lars­son.

Men se­dan in­fann sig en an­nan tan­ke i Mor­gans hu­vud. Hur skul­le han själv känt om han stod där i slöjd­sa­len med vir­ke och verk­tyg i hand?

– Jag kom­mer ju själv ham­na i en kis­ta en vac­ker dag, har jag ta­git va­ra på mitt liv? Då bör­ja­de jag be­und­ra des­sa kurs­del­ta­gar­na som vå­ga­de stir­ra dö­den i vitö­gat och byg­ga si­na eg­na kis­tor, sä­ger han.

Mor­gan Lars­son in­såg att det­ta skul­le kun­na va­ra ett bra upp­slag till en bok.

– Vad pra­tar man om och vad hän­der där på träf­far­na?

Re­sul­ta­tet blev Kist­byg­gar­na, en “ta va­ra på li­vet-ro­man” som Mor­gan kal­lar den när vi hörs över te­le­fon.

– Man kanske blir rädd när man lä­ser ti­teln, men bo­ken in­ne­hål­ler myc­ket hu­mor och vär­me och hand­lar ju fram­för allt om li­vet.

Tän­ker du an­norlun­da kring dö­den ef­ter ar­be­tet med Kist­byg­gar­na?

– Jag tän­ker nog an­norlun­da på li­vet sna­ra­re. Folk pra­tar myc­ket om buc­ket­lists(lis­ta på sa­ker man vill gö­ra in­nan man dör) men ju mer jag fun­de­ra­de på li­vet och karak­tä­rer­na i bo­ken desto of­ta­re kom jag på att li­vet sna­ra­re hand­lar om att vår­da vän­skaps­re­la­tio­ner.

–Tänk ba­ra på vil­ken skill­nad mel­lan att hål­la nå­gon kär i han­den när man lig­ger på sin döds­bädd, jäm­fört med att hål­la i en lis­ta med av­boc­ka­de sa­ker. Den bil­den är gans­ka tyd­lig.

An­led­ning­en till att bo­ken ut­spe­lar sig på en ö är för att Mor­gan in­te vil­le att karak­tä­rer­na skul­le kun­na kom­ma un­dan från varand­ra. I mö­tet upp­står ovän­ta­de re­la­tio­ner, hu­mor och mystik.

Kist­byg­gar­na är byggd li­te som en pus­sel­dec­ka­re; det är spän­nan­de, bi­tar­na fal­ler på plats i slu­tet av bo­ken.

Del­ta­gar­na är så oli­ka att det upp­står kon­flik­ter och fan­tas­tis­ka mö­ten.

– Del­ta­gar­na är så oli­ka att det upp­står kon­flik­ter och fan­tas­tis­ka mö­ten. Det finns kurs­del­ta­ga­re med dol­da mo­tiv till sin vis­tel­se på Lö­ven­sö ock­så, be­rät­tar Mor­gan.

Karak­tä­rer­na är in­te ba­se­ra­de på del­ta­gar­na i den rik­ti­ga stu­die­cir­keln. Ing­en är hel­ler ba­se­rad på Mor­gan själv men det finns li­te Mor­gan Lars­son för­de­lat på karak­tä­rer­na.

– Det finns ock­så drag från vän­ner och and­ra män­ni­skor han mött ge­nom åren, sä­ger han.

Bo­ken har ing­en hu­vud­per­son, det tyck­te Mor­gan gjor­de skri­van­det svå­ra­re. Sam­ti­digt vil­le han att grup­pen ute på ön skul­le få va­ra i fo­kus.

– Man kan väl­ja själv vem som är hu­vud­per­son, vem man iden­ti­fi­e­rar sig med el­ler stör sig på.

Mor­gan är in­te ba­ra för­fat­ta­re ut­an ock­så en eta­ble­rad ra­di­o­pro­fil idag men det bör­ja­de li­te knac­kigt. Förs­ta gång­en han satt med i en ra­di­ostu­dio som prak­ti­kant på P4 Väst som­na­de han, mis­sa­de he­la sänd­ning­en och väck­tes när pro­gram­met var slut.

Idag är han pro­gram­le­da­re för det po­pu­lä­ra Sön­dags­m­or­gan i P4.

Mor­gan Lars­sons re­la­tion till Strömstad är in­te jät­te­stark men han minns att han för­lo­rat mot IFK Strömstad i fot­boll, vil­ket in­te hör­de till van­lig­he­ter­na.

Hå­kan Mild var näm­li­gen lag­kam­rat med Mor­gan. Hå­kan Mild gick ju som många av oss minns och blev lands­lags­spe­la­re. Idag är även Hå­kan Mild en röst vi hör på Sve­ri­ges Ra­dio.

I april fyl­ler Mor­gan Lars­son 50 år men det finns inga sto­ra pla­ner på hur ju­bi­la­ren ska fi­ras.

– Det blir sä­kert en mid­dag med de när­mas­te och kanske nå­got än­nu fest­li­ga­re till som­ma­ren när man kan va­ra ute i so­len.

Hur det fi­ra­des får vi sä­kert hö­ra på ra­di­on el­ler kanske lä­sa om i en kom­man­de ro­man.

För­fat­ta­ren och ra­di­o­profli­len Mor­gan Lars­son har skri­vit Kist­byg­gar­na. Om en vec­ka kom­mer han till Strömstad och Win­ter Word Fes­ti­val.

Bild: An­na-Le­na Ahl­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.