Kvin­nor lyfts fram på filmfes­ti­val

Strömstads Tidning - - Insidan -

Fil­mer som fo­ku­se­rar på håll­bar­het, jäm­ställd­het och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter står i fo­kus på Swe­dish Hu­man Rights Film Fes­ti­val som äger rum i Lund 5–7 mars. Filmfes­ti­va­len ar­ran­ge­ras av Ra­oul Wal­len­berg-in­sti­tu­tet som ock­så har valt att kom­bi­ne­ra film­vis­ning­ar­na med pa­nel­dis­kus­sio­ner med in­ter­na­tio­nel­la ex­per­ter.

Kvinn­li­ga re­gis­sö­rer och skå­de­pe­la­re är i fo­kus vid årets upp­la­ga av fes­ti­va­len. En­ligt Eu­ro­parå­det var mind­re än en av fem fil­mer i Eu­ro­pa re­gis­se­ra­de av kvin­nor mel­lan 2003-2017, sam­ti­digt som kvin­nor ut­gör hälf­ten av bi­o­publi­ken.

”Film har en stark ef­fekt på män­ni­skor och är ett vik­tigt verk­tyg som for­mar vårt sam­häl­le. Där­för vill vi lyf­ta just des­sa fil­mer och in­spi­re­ra fram­ti­da film­ska­pa­re”, sä­ger Christi­na Gei­jer, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Ra­oul Wal­len­berg-in­sti­tu­tet i ett press­med­de­lan­de.

Bland fil­mer­na som vi­sas finns ”The hot­test au­gust”, en do­ku­men­tär re­gis­se­rad av Brett Sto­ry som lyf­ter kli­mat­frå­gan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.