Hyl­la­des med flyg­plats i ro­man­tisk stad i Eu­ro­pa

Strömstads Tidning - - Insidan -

År 1918 tog kri­get slut. Då fri­gavs vår Pro­fil och kun­de åter­vän­da till sitt hem­land

En com­man­d­o­styr­ka var ute ef­ter vår Pro­fil. Den led­des av en övers­te som het­te Je­an-Ma­rie Basti­en-Thiry.

Kloc­kan åt­ta på kväl­len den 22 au­gusti 1962 var vår Pro­fil på väg hem med bil från ett re­ge­rings­sam­man­trä­de. Då slog com­man­d­o­styr­kan till.

Vår Pro­fil het­te Jo­seph. Hans fru och hans svär­son var ock­så med i bi­len som kör­des av en chauf­för.

At­tac­ken kom myc­ket över­ras­kan­de. At­ten­tats­män­nen öpp­na­de eld med au­to­mat­va­pen från två bi­lar vid en väg­kors­ning. Vår Pro­fils chauf­för tram­pa­de ga­sen i bot­ten och lyc­ka­des ska­ka av sig för­föl­jar­na.

Då dök det upp två bi­lar till. Jo­seph och hans fru böj­de sig ner. En skur av ku­lor slog in i bi­len. Två träf­fa­de däc­ken. Väx­ellå­dan blev ska­dad. En ku­la pas­se­ra­de all­de­les ovan­för Jo­sep­hs hu­vud och kros­sa­de bakru­tan.

Bi­len ha­de träf­fats av 14 skott! Det var ett rent un­der att ing­en blev ska­dad. Chauf­fö­ren fort­sat­te bort från plat­sen så fort han kun­de. Han lyc­ka­des kö­ra ifrån de nya at­ten­tats­män­nen ock­så.

– De skju­ter som pot­tor, sa­de vår Pro­fil i te­le­fon till sin pre­miär­mi­nis­ter se­na­re på kväl­len.

Un­der åren 1958 - 1962 ut­sat­tes Jo­seph för när­ma­re 30 mord­för­sök. OAS at­tack vid Cla­mart var det all­var­li­gas­te av dem.

Av det här för­står vi att vår

Pro­fil var en kon­tro­ver­si­ell per­son som väck­te star­ka käns­lor. Han bör­ja­de sin kar­riär som mi­li­tär och ut­nämn­des till fän­rik 1912.

Jo­seph fick sitt eld­dop som löjt­nant och plu­ton­chef i bör­jan av det förs­ta världs­kri­get. Han fick or­der att stor­ma en bro vid Di­nant i Bel­gi­en. Fi­en­den öpp­na­de eld. En stor del av plu­to­nen me­ja­des ner i korsel­den. Vår Pro­fil själv blev så­rad i knät.

Ef­ter ett par må­na­der på sjuk­hus åter­vän­de han till fron­ten. På vin­tern 1916 ham­na­de han mitt up­pe i det sto­ra sla­get vid Ver­dun. Då ha­de han be­ford­rats till kap­ten. Folk dog som flu­gor. De dö­da var så många att de låg i la­ger ovan­på varand­ra!

Den 2 mars 1916 sat­te tys­kar­na in ett sto­ran­fall. Mar­ken skalv som un­der en jord­bäv­ning. Trup­per­na in­veck­la­des i en häf­tig när­strid. Jo­seph fick ett ba­jo­nett­stick i be­net och blev till­fång­a­ta­gen.

Vår Pro­fil ham­na­de i ett fång­lä­ger. Så fort han bli­vit åter­ställd bör­ja­de han för­be­re­da ett flykt­för­sök. Han tänk­te för­sö­ka stjä­la en li­ten båt och ta sig än­da ner till Svar­ta ha­vet på Do­nau!

Det gick na­tur­ligt­vis in­te. Men flykt­för­sö­ken fort­sat­te, via tunn­lar och sjuk­vårds­av­del­ning­ar. Jo­seph lyc­ka­des fak­tiskt rym­ma ett par gång­er. Men han blev all­tid gri­pen igen ef­ter en tid.

År 1918 tog kri­get slut. Då fri­gavs vår Pro­fil och kun­de åter­vän­da till sitt hem­land. Där åter­upp­tog han sin mi­li­tä­ra kar­riär. Den blev myc­ket snabb. När det and­ra världs­kri­get bröt ut var han övers­te. På vå­ren 1940 be­ford­ra­des han till ge­ne­ral. Kort där­på ham­na­de han i den frans­ka re­ge­ring­en som bi­trä­dan­de för­svars­mi­nis­ter. Vid ka­pu­ti­la­tio­nen i ju­ni 1940 flög Jo­seph till Eng­land för att fort­sät­ta kam­pen.

Ett av hans be­kym­mer var att hans fru Yvon­ne och hans två dött­rar bli­vit kvar i Frank­ri­ke. Vår Pro­fil ha­de upp­ma­nat dem att fly. De följ­de hans råd och be­slöt att åka bil till Brest för att för­sö­ka kom­ma med ett polskt far­tyg till Eng­land.

Men bi­len gick sön­der. När de kom fram till Brest ha­de det pols­ka far­ty­get re­dan av­seg­lat. De tys­ka strids­vag­nar­na när­ma­de sig sta­den. De­ras öde ver­ka­de va­ra be­seg­lat.

Som tur var fanns det ett eng­elskt ång­far­tyg i ham­nen. Det skul­le just läg­ga ut. Yvon­ne och bar­nen ru­sa­de om­bord. De kom se­dan lyck­ligt över till Eng­land. Det pols­ka far­ty­get kom dä­re­mot ald­rig fram. Det tor­pe­de­ra­des av en tysk ubåt i Eng­els­ka ka­na­len och gick un­der med man och allt.

Vår Pro­fil ha­de gjort ett klokt val när han flyd­de. Han blev le­da­re för de fria frans­ka styr­kor­na. I au­gusti 1944 kun­de han åter­vän­da till Pa­ris som re­ge­rings­chef. Den po­si­tio­nen be­höll han se­dan till ja­nu­a­ri 1946.

I ju­ni 1958 gjor­de Jo­seph en pol­tisk come­back. Det råd­de oro i Al­ge­ri­et. Lan­det ho­ta­des av in­bör­des­krig. Vår Pro­fil blev re­ge­rings­chef för and­ra gång­en. I ja­nu­a­ri 1959 blev han pre­si­dent.

Den pos­ten läm­na­de han först i april 1969. Då åter­vän­de han till sitt hem i Colom­bey i öst­ra Frank­ri­ke för att skri­va si­na me­mo­a­rer. Där slu­ta­de han ock­så si­na da­gar den 9 no­vem­ber 1970.

Vem var han?

För­ra vec­kans Pro­fil: Bo­ris John­son. Föd­des på Man­hat­tan i New York den 19 ju­ni 1964. Brit­tisk po­li­ti­ker. Par­ti­le­da­re för det kon­ser­va­ti­va par­ti­et. Brit­tisk pre­miär­mi­nis­ter se­dan den 24 ju­li 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.