Mar­drömstart i DM: Bul­la­ren ut­klas­sat av Ljungski­le

En bru­ten fot, sjuk­do­mar och and­ra ska­van­ker sät­ter Bul­la­rens dam­lag i ett be­kym­mer­samt lä­ge. Och som salt i så­ret åk­te blev la­get över­kört av se­ri­e­kon­kur­ren­ten Ljungski­le.

Strömstads Tidning - - Insidan - Jer­ker Nor­lan­der jer­ker.nor­lan­der@st­nb.se

René Ni­el­sen, trä­na­re i Bul­la­ren, kän­ner att la­get har ham­nat i ett jät­te­tufft lä­ge. Trup­pen är tunn och ska­dor­na för­vär­rar lä­get.

– Vi ha­de mö­te i tis­dags med da­mer­na för att dis­ku­te­ra si­tu­a­tio­nen som upp­stått och al­la är in­för­ståd­da med att vi lig­ger myc­ket risigt till. Jag brin­ner för dam­fot­bol­len och än så länge jag op­ti­mist, sä­ger han.

Si­tu­a­tio­nen kan kanske skyn­da på den lös­ning som länge hängt i luf­ten, en hop­slag­ning av de två dam­lag som finns i nor­ra Bo­hus­län: IFK Strömstad och Bul­la­ren.

– Vi mås­te hjäl­pas åt an­nars är för­mod­li­gen dam­fot­boll i nor­ra Bo­hus­län snart ett av­slu­tat ka­pi­tel, me­nar René.

Em­ma Au­gus­tin är as­si­ste­ran­de trä­na­re och spe­la­re i Bul­la­ren.

– Vi har stått in­för den här si­tu­a­tio­nen någ­ra gång­er ti­di­ga­re men i år ser det väl­digt tunt ut. Vi har in­te kas­tat in hand­du­ken än, men som ska­de­lis­tan ser ut i dag skul­le vi be­hö­va för­stär­ka med tre spe­la­re.

In­för se­rie­pre­miä­ren ser det in­te helt glas­klart ut med spelar­trup­pen.

Re­ne Ni­el­sen är fru­stre­rad över Bul­la­rens si­tu­a­tion. (Ar­kiv­bild)

Em­ma Au­gus­tin be­rät­tar att de pra­tat fle­ra gång­er med IFK Strömstad om ett sa­m­ar­be­te, men att det run­nit ut i san­den. Det finns re­dan flic­kor från Strömstad som spe­lar i Bul­la­ren se­dan någ­ra år.

Kan Bul­la­rens da­mer för­stär­ka IFK Strömstad?

– Ett pro­blem är att IFK Strömstad ta­git en pa­us i se­ri­e­spel i år och att de får bör­ja om i fy­ran. Vi vill ju gär­na spe­la kvar i di­vi­sion två, sä­ger Em­ma Au­gus­tin.

Det blev torsk med 0-11 i DM-mat­chen i ons­dags mot Ljungski­le. Det be­kräf­tar ock­så vad René Ni­el­sen och Em­ma Au­gus­tin be­rät­tar.

Från den se­nas­te star­tel­van fanns fy­ra spe­la med, me­dan de res­te­ran­de sju var helt nya.

– Det var tungt och in­te alls kul. Det här var en av de ab­so­lut längs­ta mat­cher jag spe­lat, så här sett från bän­ken, sä­ger René Ni­el­sen

René vill in­te kal­la det för en ge­nom­klapp­ning. Bul­la­ren ställ­de det lag som fanns att till­gå och flic­kor­na ska ha en eloge för att de höll hu­mö­ret up­pe och ge­nom­för­de mat­chen.

Ljungski­le var in­te di­rekt im­po­ne­ran­de bra. Med allt folk på plats hos Bul­la­ren så ha­de det kun­nat bli en bätt­re match. Om två må­na­der bör­jar se­ri­en och då möts la­gen igen.

– Till dess mås­te vi ha fått fram en lös­ning, sä­ger René Ni­el­sen. Det här fun­ge­rar in­te.

Bild: Thomas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.