Nor­lin be­röm­mer bå­de ny­för­vär­ven och ung­do­mar­na

Ing­en toppre­sta­tion men se­ger i årets förs­ta DM-match för Strömstad. På lör­dag hop­pas trä­na­ren Per-Erik Nor­lin på bätt­re spel i bor­t­a­mö­tet med IFK La­ne

Strömstads Tidning - - Insidan - Jer­ker Nor­lan­der jer­ker.nor­lan­der@st­nb.se

IFK Strömstad pre­miär­match i DM – fot­bol­len blev en bra vär­de­mä­ta­re och ett steg fram­åt för la­get trots att mot­stån­det kom från di­vi­sion 6-klub­ben Stån­ge­näs.

Mat­chen slu­ta­de 4-0, där två ju­ni­o­rer, Au­lon Bi­tiqi och Ax­el Jo­hans­son, klev fram som mål­gö­ra­re. Öv­ri­ga mål gjor­des av Da­vid Björk och To­bi­as Bern­ts­son.

Per­Erik Nor­lin är ny­gam­mal trä­na­re och led­de IFK Strömstad un­der åren 2007 -2011. Han har 28 års trä­na­rer­fa­ren­het och trä­na­de se­nast Hög­sä­ter och Bengts­fors. Han har en god blick över la­gen i di­vi­sion 4.

– Det var väl ing­en top­pen­match från vår si­da och vi var gans­ka över­lägs­na mot Stån­ge­näs, sä­ger han. Vi var in­te så tak­tiskt smar­ta men det är all­tid svårt att spe­la mot ett sva­ga­re lag. Vi ha­de en ten­dens att grö­ta ihop spe­let men vann än­då trots en del slarv.

Di­vi­sion 4 an­ses av al­la som en myc­ket tät och svår se­rie. Ned­flyt­ta­de Mel­le­rud och Öds­mål hör till fa­vo­ri­ter­na men även Vi­ken och Hög­sä­ter har för­stärkt la­gen in­för årets se­rie.

Näs­ta match i DM-fot­bol­len mot IFK La­ne på lör­dag, spe­las på Rim­ner­sval­lens konst­gräs i Ud­de­val­la.

Strömstad stäl­ler upp med sam­ma lag som se­nast mot Stån­ge­näs.

Al­fre­do Paiz är till­ba­ka i Strömstad ef­ter någ­ra års stu­di­er i Karl­stad. Bak­åt kan det se tunt ut och för när­va­ran­de sak­nas det en re­serv­mål­vakt.

Ny­för­vär­vet Erik Bo­gren har hop­pat in mel­lan stol­par­na se­dan

Mar­tin Hans­son ta­git en pa­us från mål­vakts­syss­lan.

Även No­ah Tor­né är ett ny­för­värv i Strömstad och tar plats i back­lin­jen.

För när­va­ran­de är det trä­ning tre gång­er i vec­kan, men in­för se­ri­estar­ten finns pla­ner på att utö­ka med ett dub­bel­pass på lör­da­gar.

-Vill vi va­ra med i spe­let så mås­te vi job­ba hårt och bra och hö­ja ni­vån, Per-Erik Nor­lin.

Fas­ta si­tu­a­tio­ner är nå­got som det läggs myc­ket tid på un­der trä­ning­en.

– Jag tyc­ker att vå­ra ny­för­värv har gått in bra i la­get, re­dan ef­ter den här förs­ta DM-mat­chen, fort­sät­ter Per-Erik. Spe­ci­ellt ro­ligt är ock­så att vå­ra ju­ni­o­rer re­dan nu vi­sar fram­föt­ter­na.

– Det är unga kil­lar som vå­gar ta för sig och kom­mer med i mål­pro­to­kol­let di­rekt. Även Al­fre­do Paiz blir ett väl­kom­met till­skott i år. Främst så skall vi eta­ble­ra oss i se­ri­en och se­dan tit­tar vi upp­åt, me­nar Per-Erik Nor­lin.

Vi var gans­ka över­lägs­na mot Stån­ge­näs Per-Erik Nor­lin Trä­na­re IFK Strömstad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.