Så lyf­ter vi väst­kus­tens be­gå­va­de unga

Sve­ri­ge hal­kar allt­mer ef­ter i in­ter­na­tio­nel­la stu­di­er om ele­vers re­sul­tat. Hur vän­der vi på det – och hur får vi svens­ka ung­do­mar att sat­sa på forskar­kar­riä­rer? I Strömstad finns en unik möj­lig­het – via Strömstads aka­de­mi.

Strömstads Tidning - - Familj - Per Flens­burg, pro­fes­sor i in­for­ma­tik vid Strömstad aka­de­mi. Gud­mund Ber­gqvist, bi­trä­dan­de pro­fes­sor i pe­di­a­trik, vid Strömstad aka­de­mi.

Å and­ra si­dan har ung­do­mar fler ny­ska­pan­de idéer

John B. Goode­nough var 97 år när han fick No­bel­pri­set i fy­sik för­ra året.

Han är fort­fa­ran­de an­ställd på Uni­ver­si­ty of Tex­as, Aus­tin.

I Sve­ri­ge ha­de han va­rit ar­bets­lös se­dan 30 år, svens­ka uni­ver­si­tet spar­kar ut i stort sett al­la vid 68 år – ett rent slö­se­ri med in­tel­li­gens och er­fa­ren­het.

Vi i Strömstad aka­de­mi vill änd­ra på det, och ett sätt är att lå­ta yng­re och äld­re fors­ka­re träf­fas of­ta­re.

För det syf­tet tän­ker vi i Strömstad aka­de­mi ska­pa en ju­ni­or­sek­tion, där unga upp till 30 år med forsk­nings­in­tres­sen kan bli med­lem­mar.

Mål­grup­per­na är gym­na­sis­ter som fun­de­rar på att sö­ka till uni­ver­si­tet el­ler hög­sko­la, och unga aka­de­mi­ker som fun­de­rar på en fors­kar­ut­bild­ning men

vet för li­te för att vå­ga språng­et.

Vi med fler år på nac­ken bru­kar gär­na se som själv­klart att de unga lyss­nar på oss, vi har ju myc­ket mer er­fa­ren­het. Å and­ra si­dan har ung­do­mar fler ny­ska­pan­de idéer, och de har många gång­er helt and­ra re­fe­rens­ra­mar.

Tänk om det kun­de kom­bi­ne­ras! Tänk om ung­do­mens oför­vä­gen­het kun­de kom­bi­ne­ras med vår kun­skap - och ihop ska­pa nå­got helt nytt och okänt?

Hur ska det då gå till? Förs­ta ste­get är att vi fors­ka­re ti­digt vi­sar oss i sko­lor­na och in­spi­re­rat be­rät­tar och vi­sar vad forsk­ning in­ne­bär. Man kan bör­ja i 5.e klass och fort­sät­ta med år­li­ga be­sök.

Till det krävs skick­li­ga pe­da­go­ger och in­spi­re­ran­de fö­re­lä­sa­re. Vi finns i Strömstad aka­de­mi!

Från gym­na­si­et och vi­da­re får ung­do­mar­na ta mer ak­tiv del i vå­ra ak­ti­vi­te­ter, till ex­em­pel på Ve­ten­skaps­fes­ti­va­len var­je år.

Am­bi­tio­nen är att många, många fler unga vill prö­va si­na ving­ar i upp­sat­ser och eg­na rap­por­ter.

Vi pub­li­ce­rar de främs­ta i en spe­ci­ell skrift­se­rie.

Vår för­hopp­ning är ock­så att det bäs­ta bi­dra­get år­li­gen kan för­ä­ras ett pris, så­väl i ära som re­da peng­ar.

Vi har all den kun­skap, hand­led­ning och pe­da­go­gik som krävs – och hop­pas nu att Strömstad kom­mun och nä­rings­li­vet i Strömstad nap­par på idén att lyf­ta vå­ra unga lo­ka­la för­må­gor i for­skar­värl­den.

Hjälp oss i aka­de­min, för ett vet­tigt pris be­hö­ver vi spon­so­rer!

Bild: PER GROTH

Svensk För­e­ning för All­män­me­di­cin på Aros Con­gress Cen­ter i Väs­terås.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Gud­mund Ber­gqvist, bi­trä­dan­de pro­fes­sor i pe­di­a­trik, vid Strömstad aka­de­mi.

Per Flens­burg, pro­fes­sor i in­for­ma­tik vid Strömstad aka­de­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.