P1

Strömstads Tidning - - Flyg & Buss -

6.00 Ekot. 6.03 Tan­kar för da­gen. 6.10 Na­tur­mor­gon. Vi le­tar ef­ter strömsta­re i Sörm­land och sö­ker ro­fyll­da bil­der i na­tu­ren med Sand­ra Lin­nell. Pro­gram­le­da­re Mats Ot­tos­son. 7.55 Land- och sjö­vä­der. 8.00 Ekot. 8.05 Lund­ströms Bo­kra­dio. Dags för årets förs­ta bok­cir­kel! Om kons­ten att lä­sa och skri­va är en bok av Olof La­gercrantz som kom 1985. 8.50 An­ni­ka Lantz i P1. 9.00 Ekot. 9.03 Kon­flikt. Li­be­ra­len Em­ma­nu­el Macron ut­ma­nas från al­la håll, ils­kan på de frans­ka ga­tor­na läg­ger sig in­te och in­om EU blå­ser po­li­tis­ka vin­dar i mot­satt rikt­ning. 10.00 Ekot. 10.03 Spa­nar­na. 10.45 Ty­po. 11.00 Ekot. 11.03 Me­di­er­na. 11.39 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 12.00 Tolvsla­get. 12.00 Da­gens dikt. För­fat­ta­re och skå­de­spe­la­re lä­ser po­e­si från nu och då, när och fjär­ran. 12.05 Py­ra­mi­den. 12.30 Lun­che­kot. 12.50 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 12.55 Ekots lör­dags­in­ter­vju. Ar­bets­för­med­ling­en står in­för sto­ra för­änd­ring­ar i och med ja­nu­a­ri­ö­ver­ens­kom­mel­sen. 13.52 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. Följ med Sve­ri­ges Ra­di­os kor­re­spon­den­ter ut i värl­den och hör om äm­nen som brän­ner och dis­ku­te­ras där de har sin var­dag. 14.00 Ekot. 14.03 Kropp & Själ. 15.00 Ekot. 15.03 Plån­bo­ken. 15.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 16.00 Ekot. 16.03 På mi­nu­ten. Hans Ro­sen­feldt och en prat­glad pa­nel som in­te får tve­ka, upp­re­pa sig el­ler läm­na äm­net. 16.35 P1 Dra­ma. Ste­fan och Thomas i P1 - Två vän­ner mitt i li­vet. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Män­ni­skor och tro. 17.45 Da­gens Eko. 18.00 Helgsmål. En stunds still­het in­för hel­gen, med Ma­ria Küchen. 18.15 Ve­ten­skaps­ra­di­on Histo­ria. 19.00 Ekot. 19.03 P1 Kul­tur. 19.55 Da­gens dikt. 20.00 Ekot. 20.03 Sned­tänkt. 20.50 Ty­po. 21.00 Ekot. 21.03 Ekots lör­dags­in­ter­vju. 21.45 Tan­kar för da­gen. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.05 Kon­flikt. 23.00 Ekot. 23.05 P1 Do­ku­men­tär. 0.00 Ekot. 0.02 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär. 1.00 Ekot. 1.02 Me­di­er­na. 1.40 Ekots lör­dags­in­ter­vju. 2.00 Ekot. 2.02 Män­ni­skor och tro. 2.50 Klas­si­kern. 3.00 Ekot. 3.02 Fi­lo­so­fis­ka rum­met. 3.50 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. 4.00 Ekot. 4.02 An­ni­ka Lantz i P1. 4.15 Na­tur­mor­gon. 5.00 Ekot. 5.02 Na­tur­mor­gon. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.