P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Flyg & Buss -

6.00 And­li­ga sång­er. 7.00 Kon­sert­ti. 7.30 Si­su-uu­ti­set. 7.33 Vi­ik­ko­si­su. 8.30 Si­su-uu­ti­set. 8.33 Meän py­hä. 9.00 Ekot. 9.03 Sön­dags­mor­gon i P2. 11.00 Text & mu­sik. En tim­me med den vack­ras­te mu­si­ken ac­kom­pan­je­rad av po­e­si, fi­lo­so­fi och per­son­li­ga re­flek­tio­ner. 12.00 Ekot. 12.03 Mu­sik­re­vyn i P2. 14.00 Klas­sis­ka pod­den. Jo­seph Haydn. 15.00 SR Sa­me­ra­di­on. 16.00 Si­su-uu­ti­set. 16.03 Ki­eli­pu­o­li. 17.00 Jazz­ra­di­on. 18.00 Ekot. 18.03 Jazz­ra­di­on. 18.40 Jazz­ra­di­on. God och blan­dad jazz från förr och nu, från det väl­kän­da till det ovän­ta­de. 20.00 Den svens­ka mu­sik­histo­ri­en. Tänk ef­ter först! Wil­helm Sten­ham­mar. 20.30 P2 Li­ve. Victor Ju­li­en-La­fer­riè­re är so­list i Dvořáks äls­ka­de cel­lo­kon­sert i ett pro­gram som av­slu­tas med Ra­vels miss­lyc­ka­de ba­lett­mu­sik, som blev en hit. 22.00 Ka­lej­do­skop. Mu­sik på glas, is och snäc­kor samt en rad rös­tekvi­li­bris­ter hörs i det­ta Ka­lej­do­skop, signerat Ing­e­la Hofs­ten. 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU. lyss­nar­na. 12.00 Ekot. 12.03 Di­gi­lis­tan. Di­gi­Lis­tan och P3:s mest spe­la­de. 14.30 P3. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 17.30 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär. Do­ku­men­tä­rer om vägen till top­pen och li­vet ba­kom hit­sen för vår tids störs­ta ar­tis­ter. 19.00 Ekot. 19.03 P3 Do­ku­men­tär. DO­KU­MEN­TÄR FRÅN 2009. Bil ef­ter bil kör ut i mörk­ret, över kan­ten, och fal­ler i en bå­ge ner mot det is­kal­la vatt­net. 21.00 Ekot. 21.03 Verk­lig­he­ten i P3. Mi­dia är bort­lo­vad till sin ku­sin re­dan in­nan hon är född. Men Mi­dia väg­rar att gif­ta sig med ho­nom och det sät­ter he­la hen­nes familj i livs­fa­ra. 22.00 Ekot. 22.05 P3 Soul. Det finns inga oan­tast­li­ga al­bum 20 år ef­ter ut­giv­ning. El­ler? Vem har nud­dat vid D'Ang­e­los "Voodoo"? 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

P1 11.03 Guds­tjänst. Foto: Andre­as Tosting/Sve­ri­ges Ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.