P1

Strömstads Tidning - - Flyg & Buss -

5.59 P1-mor­gon. 9.30 Ring P1. 10.00 Ekot. 10.04 Ka­li­ber. 10.35 Py­ra­mi­den. 11.00 Ekot. 11.04 Ka­ta­ri­na Ha­hr mö­ter Jacob Mühl­rad. 11.33 Ekot. 11.35 Ra­di­o­föl­je­tong­en. 12.00 Tolvsla­get. 12.01 Da­gens dikt. För­fat­ta­re och skå­de­spe­la­re lä­ser po­e­si från nu och då, när och fjär­ran. 12.09 Ve­ten­skaps­ra­di­on På Dju­pet. 12.30 Lun­che­kot. 12.55 Land- och sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 13.00 Kul­tur­nytt. Ny­hets­sänd­ning från kul­tur­re­dak­tio­nen P1, med re­por­tage, ny­he­ter och re­cen­sio­ner. 13.05 P1 Kul­tur. 14.00 Ekot. 14.04 Ve­ten­skaps­ra­di­on Språ­ket. Båt­sä­song­en är un­der upp­seg­ling. Vi kas­tar loss ett av­snitt om sjö­fa­rar­språ­ket och hur det för ful­la mug­gar har änt­rat var­dags­språ­ket. 14.35 Det po­li­tis­ka spe­let. 15.00 Ekot. 15.03 Ra­di­ospor­ten. 15.04 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. En per­son­lig talkshow om ak­tu­a­li­te­ter och ny­he­ter. Med Thomas Nor­de­gren och Lou­i­se Ep­ste­in. 15.45 Kul­tur­nytt. Ny­hets­sänd­ning från kul­tur­re­dak­tio­nen P1, med re­por­tage, ny­he­ter och re­cen­sio­ner. 15.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 16.00 Ekot. 16.02 Stu­dio Ett.

För­dju­par da­gens sto­ra hän­del­ser i Sve­ri­ge och värl­den. 17.45 Da­gens Eko. 18.01 Eko­no­mi­e­kot. Eko­no­mi­e­kot är Ekots ny­hets­pro­gram om se­nas­te nytt i eko­no­mins värld. 18.08 Ra­di­ospor­ten. 18.09 Kul­tur­nytt. 18.14 P1 Kul­tur. 19.00 Ekot. 19.03 Na­tur­mor­gon. 19.35 Ra­di­o­föl­je­tong­en. 20.00 Ekot. 20.03 Ka­ta­ri­na Ha­hr mö­ter Jacob Mühl­rad. 20.35 Ve­ten­skaps­ra­di­on På Dju­pet. 20.55 Klar­text. 21.00 Ekot. 21.03 Från Sap­mi till Alas­ka. 21.35 Ring P1. 21.45 Tan­kar för da­gen. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.10 Ra­di­ospor­ten. 22.12 Stu­dio Ett. Di­rekt­sänt ak­tu­ellt ma­ga­sin. 23.55 Da­gens dikt. 0.00 Ekot. 0.02 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. 0.45 Ty­po. 1.00 Ekot. 1.02 Lund­ströms Bo­kra­dio. 1.45 Ve­ten­skaps­ra­di­on Klo­tet. 2.30 Ka­li­ber. 3.00 Ekot. 3.02 Spa­nar­na. 3.50 Klas­si­kern. 4.00 Ekot. 4.02 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär. 5.00 Ekot. 5.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on På Dju­pet. 5.29 P1-mor­gon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med To­mas Teng­by. 5.45 Mor­go­nan­dakt. Johanna Lundström till­hör EFS-kyr­kan i Örnsköldsv­ik och ar­be­tar som lä­ra­re på Mel­lan­sels folk­hög­sko­la för män­ni­skor som sö­ker asyl i Sve­ri­ge. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.