Au­gust­pris­vin­na­re kom­mer till Win­ter Word Fes­ti­val

Den 29 feb­ru­a­ri kom­mer för­fat­ta­ren Ma­rit Kap­la till Strömstads kyr­ka. Ma­rit Kap­la sat­te sig själv och or­ten Ose­bol på kar­tan med sin hyl­la­de bok med just nam­net Ose­bol.

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Lel­le Fors­berg

In­nan Ma­rit Kap­la gjor­de sin för­fat­tar­de­but kän­de vi kanske mest igen hen­ne från Film­krö­ni­kan, Nö­jes­gui­den el­ler för hen­nes ar­be­te med Gö­te­borg Film Fes­ti­val. För den sto­ra publi­ken pre­sen­te­ra­de hon sig på rik­tigt när hon 2019 vann Au­gust­pri­set i den skön­lit­te­rä­ra ka­te­go­rin för sin de­but­ro­man Ose­bol.

Ma­rit Kap­la ut­bil­da­de sig till jour­na­list i Stock­holm och job­ba­de sex år på Värm­lands Folk­blad in­nan hon flyt­ta­de till Gö­te­borg.

– Jag har all­tid gil­lat att skri­va, när jag var nio år skrev jag i en

”mi­na vän­ner-bok” att jag vil­le bli för­fat­ta­re. Men i tre­an på gym­na­si­et tänk­te jag mer ra­tio­nellt. Jag val­de än­då att sö­ka mig till jour­na­li­styr­ket för jag vil­le ha ett jobb där jag fick skri­va.

Många år se­na­re blev Ma­rit Kap­la än­då för­fat­ta­re. Att Ose­bol skul­le bli en så­dan suc­cé var ing­et hon själv var för­be­redd på.

– Jag tyck­te själv att boken var bra, an­nars ha­de jag ju fort­satt att job­ba med den. Men jag för­vän­ta­de mig in­te att jag skul­le vin­na pri­ser, sä­ger Ma­rit Kap­la.

Ose­bol är den lil­la or­ten i Värm­land där Ma­rit Kap­la väx­te upp. Men ti­den har gått se­dan hon själv var bo­satt där. Skogs­ar­be­tet har för­svun­nit, fa­bri­ker­na och fri­tids­an­lägg­ning­ar­na har lagts ner. Män­ni­skor flyt­tar till stä­der­na men för de som bor kvar i Ose­bol fort­sät­ter li­vets gång. Det är de­ras be­rät­tel­ser och livs­ö­den vi får lä­sa om i boken.

– Jag vil­le vi­sa på hur det är att le­va i de små by­ar­na på lands­byg­den. Det kän­des in­tres­sant att skri­va om Ose­bol. Det är bå­de sorg­ligt att det sker en ut­flytt­ning, men ock­så ro­ligt för det flyt­tar ju fak­tiskt fort­fa­ran­de folk dit.

Ma­rit Kap­la har un­der de tre och ett halvt år det ta­git att fär­dig­stäl­la boken in­ter­vju­at så gott som samt­li­ga vux­na orts­bor i Ose­bol, 42 per­so­ner.

Där finns, som över­allt, män­ni­skor med oli­ka bak­grund. Någ­ra bor på går­dar som har gått i arv i ge­ne­ra­tio­ner, and­ra har ur­sprung från and­ra län­der. På or­ten finns idag in­vå­na­re som hit­tat till Ose­bol från Ung­ern,

USA, Ne­der­län­der­na och Tyskland, be­rät­tar Ma­rit Kap­la.

– Det finns ock­så stor­stads­bor som sökt sig till lands­byg­dens lugn och ro. Jag har va­rit in­tres­se­rad av lev­nads­ö­den. En po­äng med boken är ju män­ni­skor­na och de­ras er­fa­ren­he­ter och histo­ri­er, sä­ger Ma­rit Kap­la.

Pa­ral­lellt med bok­tur­nén tur­ne­rar Ma­rit Kap­la med en fö­re­ställ­ning ba­se­rad på boken. Ac­kom­pan­je­rad av Mar­tin He­deros från Sound­track of our Li­ves lä­ser hon styc­ken ur Ose­bol.

– Jag lä­ser de mer po­e­tis­ka, må­lan­de par­ti­er­na ur boken och Mar­tin He­deros spe­lar pi­a­no och fi­ol. Det var An­ders Teglund på Teg Publishing som ger ut boken som kom på idén när han för­stod att jag och Mar­tin He­deros kän­de varand­ra.

Ma­rit Kap­la vil­le att Mar­tin He­deros skul­le spe­la på bok­släp­pet, men hon är glad att det blev mer än det.

– Jag trod­de in­te Mar­tin skul­le ha tid. Men jag frå­ga­de ho­nom och han sa­de ”grymt, jät­te­bra då kan jag kom­po­ne­ra mu­sik”.

– Det är ett sam­spel och en vän­skap som jag tyc­ker märks på sce­nen och den här fö­re­ställ­ning­en är nå­got av det ro­li­gas­te jag nå­gon­sin har gjort i mitt liv, sä­ger Ma­rit Kap­la.

Boken och fö­re­ställ­ning­en har ta­gits emot väl i Ose­bol med om­nejd. Fö­re­ställ­ning­en ha­de pre­miär i Värm­land när Ma­rit Kap­la tog av Au­gust­pris­peng­ar­na och bjöd lo­kal­be­folk­ning­en på en kon­sert i kyr­kan i Nor­ra Ny.

När Ma­rit Kap­la dy­ker upp i Strömstad på Win­ter Word Fes­ti­val får vi dock klara oss ut­an Mar­tin He­deros mu­sik. Men vi kom­mer få hö­ra mer om hur hon fick idén till boken, hur hon gick till­vä­ga när hon skrev den och själv­klart ett par styc­ken ur boken.

– Jag bru­kar lä­sa oli­ka styc­ken i boken be­ro­en­de på var jag är, så jag skall hit­ta en kopp­ling till Strömstad och Bo­hus­län, sä­ger hon.

Bild: Trini­dad Car­ril­lo

Ma­rit Kap­la fick Au­gust­pri­set för sin de­but­ro­man Ose­bol. Snart kom­mer hon till Strömstad och Win­ter Word Fes­ti­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.