Kons­ten att upp­fö­ra sig i grup­per

Om du blir bju­den på en till­ställ­ning med myc­ket folk, hur gör du då när du kom­mit in? Stäl­ler du dig och skri­ker TACK FÖR INSLÄPP så al­la ska hö­ra? In­te? Gör in­te så på Face­book hel­ler.

Strömstads Tidning - - Resor - Eva Wie­sel­gren

Face­book har sat­sat på grup­per de se­nas­te åren. I stäl­let för att ba­ra se vad vän­ner­na skri­ver och de­lar dis­ku­te­rar vi med främ­ling­ar. Vi lä­ser och skri­ver om ro­bot­gräs­klip­pa­re, får­sköt­sel, böc­ker el­ler vad det nu är som känns an­ge­lä­get.

En del grup­per är små. Kanske träf­fas del­ta­gar­na ut­an­för Face­book ock­så. I en så­dan grupp be­hövs in­te myc­ket reg­ler. Det går att skri­va spon­tant li­te som man kän­ner för.

And­ra grup­per är stör­re, med hund­ra­tals och tu­sen­tals med­lem­mar. Då får det du skri­ver stort ge­nom­slag. Har du skri­vit nå­got pro­vo­ce­ran­de får du räk­na med en de­batt som kan på­gå länge. Skri­ver du ”Tack för insläpp”, ”Föl­jer” el­ler upp­re­par nå­got som fle­ra re­dan skri­vit spam­mar du al­la de and­ra.

I den lil­la in­ti­ma grup­pen kan det va­ra helt okej att tac­ka för att du får va­ra med.

I den sto­ra grup­pen är det ba­ra me­nings­fullt om du är en kän­dis el­ler ex­pert in­om äm­net.

” När du kom­mit in på det där par­tyt med en mas­sa okän­da män­ni­skor stäl­ler du dig tro­li­gen in­te och skri­ker

En del grup­per har ru­ti­ner för nya med­lem­mar. Kanske finns ett in­lägg där al­la ska pre­sen­te­ra sig.

Det förs­ta du ska gö­ra när du blir med­lem är att lä­sa in­for­ma­tio­nen om grup­pen. Of­ta finns ett in­lägg med vil­ka reg­ler som gäl­ler, till ex­em­pel för att läg­ga in län­kar och re­klam. Det finns ock­så in­for­ma­tion om vil­ka som är mo­de­ra­to­rer. Det är till dem du ska vän­da dig med frå­gor om vad som får pub­li­ce­ras.

Om du är osä­ker – frå­ga en mo­de­ra­tor i ett di­rekt­med­de­lan­de in­nan du läg­ger ut nå­got. Skriv in­te ”Ad­min får ta bort om det in­te pas­sar”.

De som skö­ter så­da­na här in­tres­se­grup­per är eldsjä­lar som läg­ger sin fri­tid på att ge and­ra en mö­tes­plats. Sa­bo­te­ra in­te de­ras ar­be­te ba­ra för att du vill säl­ja di­na käng­or el­ler loc­ka folk till svå­gerns lä­gen­hets­vis­ning.

När du kom­mit in på det där par­tyt med en mas­sa okän­da män­ni­skor stäl­ler du dig tro­li­gen in­te och skri­ker. För­mod­li­gen går du runt och kol­lar lä­get och ming­lar, hör vad folk pra­tar om och ger dig in i in­tres­san­ta sam­tal.

Gör så på Face­book ock­så. Och har du ham­nat på ett stäl­le där al­la ver­kar to­ki­ga och brå­kar och för­o­läm­par varand­ra och folk blir ut­släng­da av sä­ker­hets­vak­ter he­la ti­den – då är det ba­ra att dra sig mot ut­gång­en. Och nej, du be­hö­ver in­te stäl­la dig och skri­ka NI ÄR IN­TE KLOKA, JAG LÄM­NAR NU in­nan du går ur grup­pen.

Bild: Skärm­dum­par Kol­lage: Eva Wie­sel­gren

Fa­ce­book­grup­per­na är ful­la av – van­li­ga män­ni­skor. Om du an­vän­der sam­ma um­gäng­es­reg­ler som i den fy­sis­ka verk­lig­he­ten blir det of­tast bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.