Plast­på­seskat­ten är en del i om­ställ­ning­en

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

För Mil­jö­par­ti­et är det en själv­klar­het att ta tag i mil­jöpro­ble­men. I Sve­ri­ge ska för­äld­rar ald­rig be­hö­va oroa sig över hur mil­jö­gif­ter på­ver­kar bar­nens häl­sa, man ska kun­na hand­la ut­an att lus­lä­sa in­ne­hålls­för­teck­ning­en ef­ter mikro­plas­ter och va­ra trygg med att man in­te bi­drar till onö­dig mil­jö­för­stö­ring i var­da­gen. För att upp­nå det mins­kar vi sprid­ning­en av mikro­plas­ter i na­tu­ren ge­nom att fa­sa ut onö­di­ga plas­ter ur vå­ra sy­stem.

Det är ing­et li­tet åta­gan­de men vi är på god väg. In­om EU har vi dri­vit på för ett stopp av yt­ter­li­ga­re till­verk­ning av onö­di­ga en­gångsar­tik­lar i plast, här hem­ma har vi till­satt en ut­red­ning för att få bort än­nu fler plast­pro­duk­ter och nu har vi in­fört en skatt på plast­på­sar.

Det är ing­et unikt för Sve­ri­ge att vil­ja be­grän­sa an­vänd­ning­en av plast­på­sar. I 90 län­der är plast­på­sar del­vis el­ler helt för­bjud­na och i yt­ter­li­ga­re 50 län­der har man re­dan in­fört en skatt på plast­på­sar.

Skat­ten på plast­på­sar lö­ser själv­klart in­te al­la mil­jöpro­blem, ut­an är en li­ten del i den grö­na om­ställ­ning­en där höj­da mil­jöskat­ter väx­las mot sänkt skatt på jobb och fö­re­ta­gan­de. Vi vet att det gör skill­nad. När det kos­tar att bi­dra till öka­de ut­släpp och mil­jö­gif­ter, men lö­nar sig att gö­ra kli­mats­mar­ta val, så blir sam­häl­let grö­na­re. Det är en vik­tig prin­cip som gör att al­la i Sve­ri­ge kan del­ta i den grö­na om­ställ­ning­en.

Plast­på­seskat­ten har kri­ti­se­rats från hö­ger­håll - M och SD rös­ta­de emot - men 59 pro­cent av be­folk­ning­en väl­kom­nar den. Det häng­er för­mod­li­gen ihop med en ökad mil­jö­med­ve­ten­het och fru­stra­tion över att plast­på­sar är det van­li­gas­te skrä­pet på svens­ka strän­der.

Skat­ten har även väckt liv i de­bat­ten om hur oli­ka ma­te­ri­al på­ver­kar mil­jön och hur vi an­vän­der vå­ra re­sur­ser. MP väl­kom­nar den­na öka­de mil­jö­med­ve­ten­het! För att kun­na läm­na över en väl­må­en­de pla­net till näs­ta ge­ne­ra­tion så mås­te vi mins­ka vår kon­sum­tion, se över pro­duk­tio­nen och läm­na re­surs­slö­se­ri­et bakom oss. Fram­ti­den byg­ger på att vi är var­sam­ma med pla­ne­tens re­sur­ser – slit och släng mås­te er­sät­tas med ett sy­stem där vi åter­an­vän­der och åter­vin­ner sa­ker i myc­ket stör­re ut­sträck­ning.

Ny­li­gen vi­sa­de en un­der­sök­ning att SD-väl­ja­re är mest ne­ga­ti­va till plast­på­seskat­ten. Det för­vå­nar oss in­te och när bak­åt­strä­var­na kal­lar vår po­li­tik för ex­trem så har vi ett tyd­ligt svar. Att för­bli pas­siv när den glo­ba­la upp­värm­ning­en når nya re­kord­ni­vå­er är ex­tremt, ingen­ting an­nat.

Re­bec­ka Le Mo­i­ne (MP) riks­dags­le­da­mot i skat­teut­skot­tet och ta­les­per­son för bi­o­lo­gisk mång­fald

Bengt Biv­rin (MP) grupple­da­re Strömstad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.