Skuldsa­ne­ring el­ler amor­te­ring på lån

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Vid se­nas­te full­mäk­ti­ge­mö­tet i Strömstad, den 13 feb­ru­a­ri, fick sit­tan­de ma­jo­ri­te­ten kri­tik från visst håll för för­sla­get att Strömstads­lo­ka­ler skul­le amor­te­ra på de av bo­la­get upp­tag­na lå­nen. En amor­te­ring där kom­mu­nen som äga­re gör att vill­ko­rat till­skott på 20 mil­jon­jer.

Kri­ti­ken av­såg att kom­mu­nen even­tu­ellt kun­de har bätt­re nyt­ta av be­lop­pet på an­nat sätt än att skuldsa­ne­ra med 20 mil­jo­ner.

Amor­te­ring och skuldsa­ne­ring är nu in­te rik­tigt sam­ma sak. Bo­la­get kan nyupp­lå­na be­lop­pet om en vec­ka och åter­be­ta­la det vill­ko­ra­de till­skot­tet.

Men kanske skall in­vå­nar­na i Strömstad se det­ta som en sa­ne­ring av lå­nen till fas­tig­he­ten Me­ka­ni­kern, Craw­ford, där bo­la­get vid för­vär­vet lös­te in ti­di­ga­re äga­res lån på ca 28 Mkr. Vad var den­na fas­tig­het egent­li­gen värd när Strömstads­lo­ka­ler gjor­de för­vär­vet, den blev in­te såld på öpp­na mark­na­den ge­nom mäkla­re för 15 mil­jo­ner. An­ders Ek­ström

KD Strömstad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.