Det var i Sankt An­ton som al­pi­na ski­dåk­ning föd­des

Det var i Sankt An­ton som den al­pi­na ski­dåk­ning­en föd­des och hit har ski­då­ka­re vall­fär­dat i över hund­ra år. Här hålls fa­nan fort­fa­ran­de högt och plat­sen är omått­ligt po­pu­lär bland sla­lomå­ka­re och pu­de­ren­tu­si­as­ter från he­la värl­den.

Strömstads Tidning - - Resor -

Da­gar­na är kor­ta, men räc­ker än­då gott och väl för att stil­la nio må­na­ders otå­lig vän­tan för att åter få spän­na på sig ski­dor­na och kas­ta sig ut­för de långa pis­ter­na. Den mils­långa ned­far­ten från ber­get Val­lu­ga via Ul­mer Hüt­te ned till byn känns or­dent­ligt i be­nen ef­ter förs­ta da­gen i bac­ken. Det var här all­ting en gång bör­ja­de, och hit kom­mer de som ge­nu­int äls­kar ski­dåk­ning. Par­ty­stäm­peln har sett si­na bäs­ta da­gar – nu är det ski­dåk­ning­en som står i cent­rum igen.

Få stun­der slår ögon­blic­ket när de förs­ta sol­strå­lar­na träf­far top­par­na på ber­gen Val­lu­ga, Gam­pen, Ka­pall och Gal­zig, som ut­gör kär­nan i det mas­siv som kal­las Arl­berg – värl­dens fem­te störs­ta skid­sy­stem. Skid­lä­ra­ren och trak­tens son Mar­tin Rofner vän­tar vid Gal­zigsta­tio­nen mitt i byn för att vi­sa mig de bäs­ta pis­ter­na. Vi tar den nya gon­dol­lif­ten upp till 2 600 me­ter. Un­der ti­den be­rät­tar han var­för den klas­sis­ka skidor­ten fort­fa­ran­de har ett så starkt grepp om värl­dens ski­då­ka­re.

– Det är Sankt An­tons själ. Ber­gen rym­mer den bäs­ta och den mest va­ri­e­ra­de ski­dåk­ning­en i Eu­ro­pa. Och det sä­ger jag in­te för att jag är född här, ut­an för att för­ut­sätt­ning­ar­na helt en­kelt är op­ti­ma­la. Jag är själv en hän­gi­ven friå­ka­re som äls­kar jak­ten på de bäs­ta häng­en och den bäs­ta snön. Och det hit­tar man i Sankt An­ton.

Skidor­ten har kanske in­te de lät­tas­te bac­kar­na, även om det finns gott om bre­da car­ving­pis­ter, in­te minst ut­med ber­get Rendl. Det gör att ski­dåk­ning­en ald­rig blir en­for­mig ut­an sna­ra­re ut­ma­nan­de.

– Tju­go mil off­pist­le­der är svårsla­get, sä­ger Mar­tin Rofner, som gär­na tar en re­pa ned mot grann­byn Stu­ben när nysnön tillå­ter.

Att den al­pi­na ski­dåk­ning­en bör­ja­de i Sankt An­ton ska ös­ter­ri­kar­na tac­ka skid­le­gen­den Han­nes Sch­nei­der för. Det var han som sat­te snö­bol­len i rull­ning när han blev skid­värl­dens förs­te skid­lä­ra­re på film.I ”Der weis­se rausch” (1931) gjor­de han dun­der­suc­cé över he­la värl­den med si­na hals­bry­tan­de skid­sce­ner. Men re­dan tret­tio år ti­di­ga­re, 1901, ha­de värl­dens förs­ta skid­klubb eta­ble­rats.

Sankt An­ton är en av de snö­säk­ras­te plat­ser­na i Al­per­na, men i des­sa kli­mat­på­ver­ka­de ti­der går det in­te all­tid att li­ta på. En dag som den­na ski­ner so­len över de nypi­s­ta­de, snötäck­ta ned­far­ter­na. Ef­ter ett par tim­mars upp­värm­ning tar vi ett lunch­pa­us på Hospiz Alm i den lil­la byn Sankt Christoph, som lig­ger in­klämd i en li­ten dal­gång på 2 000 me­ters höjd. Det är in­te vil­ken re­stau­rang som helst, ut­an har en histo­ria som sträc­ker sig till­ba­ka

Bild: Jör­gen Ulvs­gärd

Pis­ter­na i Sankt An­ton är all­tid välpre­pa­re­ra­de och lif­tar­na är snab­ba. Ned­far­ter­na är in­te de lät­tas­te, men hel­ler in­te svå­ra­re än att de fles­ta kla­rar dem. Det finns själv­klart ock­så fa­mil­je­vän­li­ga bac­kar som till ex­em­pel Rendl på and­ra si­dan av byda­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.