Un­der­håll­ning och ge­men­skap på PRO Ta­nums års­mö­te

I tis­dags ha­de PRO Tanum sitt års­mö­te i Ta­nums­he­de. För­u­tom sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar var det un­der­håll­ning och ge­men­skap.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Åke Nygren

Till års­mö­tet ha­de 40 med­lem­mar ta­git sig. Års­mö­tet bör­ja­de med att ord­fö­ran­den för PRO Tanum, Åke Nygren, häl­sa­de de när­va­ran­de väl­kom­na.

Ef­ter­mid­da­gen bör­ja­de med att de skön­sjung­an­de da­mer­na Eli Jo­han­nes­sen och Hjör­dis Ivars­son till ac­kom­pan­je­mang av Bo Bäc­ker­hult fram­för­de någ­ra upp­skat­ta­de sång­er.

Ef­ter god­kän­nan­de av kal­lel­sen och dag­ord­ning­en för års­mö­tet följ­de pa­ren­ta­tion ge­nom att Åke Nygren läs­te en dikt som min­ne till dem som läm­nat oss un­der 2019 samt en stå­en­de tyst mi­nut.

Frank Ols­son, PRO Ly­se­kil, val­des till ord­fö­ran­de för års­mö­tet och sköt­te klub­ban med ac­ku­ra­tess. Verk­sam­hets­be­rät­tel­sen, ba­lans- och re­sul­tat­räk­ning­en samt re­vi­sions­be­rät­tel­sen la­des till hand­ling­ar­na. Där­ef­ter be­slu­ta­des om an­svars­fri­het för sty­rel­sen av­se­en­de 2019 års verk­sam­het.

Till ny ord­fö­ran­de på två år val­des Eu­nice Norgren. Till ny sek­re­te­ra­re på två år val­des Ma­ri­an­ne Ers­holm Jo­hans­son. Till le­da­mö­ter på två år val­des Vil­got An­ders­son och Pe­der Holm­berg.

Där­ef­ter val­des funk­tio­nä­rer till de oli­ka upp­dra­gen som skul­le väl­jas i år.

Ef­ter di­ver­se rap­por­ter och öv­ri­ga frå­gor följ­de ut­del­ning av PRO:s för­tjänst­tec­ken till: Siw-Britt Sö­der­back, Bir­git Ek­holm, Lars Mag­nus­son, Ul­la-Britt Sax­berg, Ia Kle­mens­son, Tom­my Jons­son, Britt-Ma­rie Frö­je och Ing­er Karls­son för si­na för­tjänst­ful­la in­sat­ser för för­e­ning­en un­der minst fem år.

Vice ord­fö­ran­den Bir­git Ek­holm av­tac­ka­de Inga-Lill Wahl­berg med bloms­ter och gå­va för si­na mång­å­ri­ga in­sat­ser i sty­rel­sen och Sver­re Palm med blom­ma och gå­va för si­na in­sat­ser som sam­man­kal­lan­de i val­be­red­ning­en samt Åke Nygren med bloms­ter och gå­va för si­na sex år som ord­fö­ran­de för PRO Tanum.

Ord­fö­ran­de­klub­ban läm­na­des där­ef­ter över av Åke Nygren till den ny­val­da ord­fö­ran­den Eu­nice Norgren som av­slu­ta­de den for­mel­la de­len av års­mö­tet.

Där­ef­ter ser­ve­ra­des kaf­fe, bred­da smör­gå­sar och sem­la som köks­grup­pen Gun­vor Palm och El­la Påls­son ord­nat.

Bengt Karls­son läs­te en egen­hän­digt skri­ven dikt om den kons­ti­ga vin­tern/vå­ren hit­tills i år, där al­la ord bör­ja­de på V, dvs. al­lit­te­ra­tion.

Bengt fort­sat­te med att spe­la bland an­nat Bul­la­re­mar­schen

på mun­spel.

Af­to­nen av­slu­ta­des med ge­myt­li­ga sam­tal och lot­te­ri­drag­ning.

Bild: Pri­vat

Bo Bäc­ker­hult, Elia Jo­han­nes­sen och Hjör­dis Ivars­son upp­träd­de på års­mö­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.