Kul­tur­mi­nis­tern: ”Vår na­tio­nal­skatt har gått bort”

Den nors­ke sång­a­ren Jahn Tei­gen av­led på mån­dags­kväl­len. Han blev 70 år. Den folk­kä­re sång­a­ren hyl­las av bland and­ra Nor­ges kul­tur­mi­nis­ter.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@stnb.se 0526-624 10

Jahn Tei­gen dog på Ystads sjuk­hus i Sve­ri­ge på mån­dags­kväl­len, upp­ger hans ma­na­ger Trond Lie till den nors­ka ny­hets­by­rån NTB. Jahn Tei­gen har va­rit sjuk en läng­re tid.

Nor­ges kul­tur­mi­nis­ter Abid Ra­ja skri­ver på Twit­ter att det är en na­tio­nal­skatt som gått ur ti­den: ”Vår na­tio­nal­skatt har gått bort. He­la Norge ha­de ett kärt och nä­ra för­hål­lan­de till Jahn Tei­gen, och hans mu­sik har satt spår i oss al­la. Tack för ditt fan­tas­tis­ka bi­drag till norskt kul­tur­liv.”

Jahn Tei­gen föd­des den 27 sep­tem­ber 1949 i Tøns­berg, och har över 52 år som ar­tist bakom sig. Han fick sitt sto­ra ge­nom­brott som so­lo­ar­tist i

Eu­ro­vi­sion Song Con­test 1978, då han vann den nors­ka ut­tag­ning­en med lå­ten ”Mil et­ter mil”. Att han fick noll po­äng i den in­ter­na­tio­nel­la fi­na­len hind­ra­de in­te hans po­pu­la­ri­tet i Norge, där lå­ten blev en stor hit. Min­nesvärd är ock­så ske­lett­dräk­ten han bar vid Eu­ro­vi­sion­fi­na­len 1976.

Jahn Tei­gen är ock­så den ar­tist som del­ta­git i nors­ka Me­lo­di Grand Prix flest gång­er – he­la 16 gång­er. Fy­ra gång­er har han vun­nit den nors­ka täv­ling­en och re­pre­sen­te­rat Norge i Eu­ro­vi­sion Song Con­test.

2010 blev han ut­nämnd av Kung Ha­rald till rid­da­re av förs­ta klas­sen av St. Olavs or­den, för si­na in­sat­ser som ar­tist.

Jahn Tei­gen har de se­nas­te åren levt ett till­ba­kadra­get liv i Ing­el­storp ut­an­för Ystad. Han ef­ter­läm­nar 35-åri­ga dot­tern Sa­ra Skor­gen Tei­gen.

Bild: Ned Al­ley

Den nors­ke mu­si­kern Jahn Tei­gen blev 70 år. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.