P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Meddelande­n -

6.00 Si­su­ra­di­on aamu. 6.35 Od­da­sat. 6.40 Ny­he­ter. 6.50 Klas­sisk mor­gon. Med Mar­tin Eke­holm som ger dig den klas­sis­ka mu­si­ken från ti­digt till nu­tid. Ut­ma­na dig själv i Tids­ma­ski­nen och lis­ta ut vil­ket år ett visst mu­sik­styc­ke är kom­po­ne­rat. 10.00 Ekot. 10.03 Klas­sisk för­mid­dag. 1. Ro­bert Schu­mann: Ara­besk C-dur. Jo­nat­han Biss, pi­a­no. EMI 0946 3 65391 2 6. (6'00) 2. He­le­na Munk­tell: Brän­ning­ar. Gäv­le sym­fo­nior­kes­ter. 13.00 Ikä­hei­mo & Pel­to­nen. 13.50 Ro­ket­ti. 14.00 Si­su­u­u­ti­set. 14.04 Si­su­ra­dio. 15.00 Rá­dio Sáp­mi. 16.00 Ra­dio Ro­ma­no. 16.30 SR på eng­els­ka. 17.00 Kul­tur­nytt. 17.06 P2 på hem­väg. Gri­eg och hans fru skul­le fi­ra bröl­lops­dag, Gri­eg skrev ett pi­a­no­styc­ke som många har spe­lat, det finns till och med en poplåt med te­mat i sej. 19.00 Ekot. 19.03 P2 Li­ve. Sve­ri­ges störs­ta kon­sert­hus! Norr­landso­pe­rans sym­fo­nior­kes­ter. So­list: Clai­re Hu­ang­ci, pi­a­no. Di­ri­gent: Ari­el Zuc­ker­mann. 1. Lud­wig van Be­et­ho­ven: Vi­o­lin­kon­cert i D dur, op. 61 för pi­a­no och or­kes­ter 2. Jo­sef Haydn: Sym­fo­ni nr. 88 G dur 3. Sergej Pro­kofjev: Pi­ano­kon­sert nr. 21.00 Mu­sik mot mid­natt. Le­da­ren för det kej­ser­li­ga körka­pel­let kla­ga­de på Chry­sosto­mos-li­tur­gin re­dan 1879, och star­ta­de en ju­ri­disk pro­cess som slu­ta­de med kon­fis­ke­ring av de tryck­ta ex­em­pla­ren. 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.