Gu­nil­la Hå­kans­son: Sat­sa re­jält på Ron­den!

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Det ver­kar va­ra ett li­tet steg, men ett steg i så helt fel rikt­ning. Att läg­ga ner Ron­den 6, som tar pa­ti­en­ter gra­tis från Strömstad via Ta­num, Hå­by, Torp och Ud­de­val­la till Näl, spa­rar väl­digt li­te peng­ar åt re­gi­o­nen. Sam­ma sak med Ron­den 8 som sträc­ker sig mel­lan Åmål via bland an­nat Ud­de­val­la, Ljungski­le och vi­da­re till Sahl­grens­ka i Gö­te­borg.

Ron­den är ett myc­ket kost­nads­ef­fek­tivt sätt att ta pa­ti­en­ter till sjuk­hu­set och är som sagt gra­tis bå­de för pa­ti­en­ten och dess led­sa­ga­re. En tax­ire­sa är för­stås myc­ket dy­ra­re för re­gi­o­nen och in­te ett dugg kli­mats­mart. Att re­sa med taxi kos­tar dess­utom 80 kro­nor för pa­ti­en­ten i egen­av­gift. Inga sto­ra peng­ar om man jäm­för med vad re­san verk­li­gen kos­tar för­stås.

Det går ock­så bra att åka med ron­den även om man in­te är pa­ti­ent, utan ba­ra kanske ba­ra vill åka och häl­sa på nå­gon som lig­ger på sjuk­hu­set, el­ler hop­pa av nå­gon helt an­nan­stans. Det kos­tar som en van­lig bil­jett, men bo­ka­de sjuk­re­sor får fö­re­trä­de. An­led­ning­en att man än­då fun­de­rar på att läg­ga ner lin­jen är att få ut­nytt­jar den, en­ligt sta­tisti­ken.

Men fle­ra som an­vän­der Ron­den har lar­mat om att bok­nings­sy­ste­met in­te fun­kar som det ska, och att man fått ve­ta att Ron­den är full­bo­kad, när den i själ­va ver­ket in­te alls är det.

Det­ta skul­le än­då in­te gö­ra nå­gon stör­re skill­nad me­nar ut­re­da­ren och ser­vice­che­fen Lena Martins­son som Strömstads Tid­ning pra­ta­de med för någ­ra vec­kor se­dan.

Men tänk om det verk­li­ga pro­ble­met är att in­te till­räck­ligt många kän­ner till den­na ut­märk­ta ser­vice­lin­je?

Och hur många kän­ner till att det är gra­tis för dig som be­hö­ver en sjukre­sa? Även om 80 kro­nor är bil­ligt för en tax­ire­sa så kan det än­då gö­ra stor skill­nad i tun­na plån­böc­ker.

Kanske man i stäl­let för att läg­ga ner lin­jen och spa­ra 20 mil­jo­ner kro­nor (som man se­dan i stäl­let får läg­ga på dy­ra­re tax­ire­sor för pa­ti­en­ter som be­hö­ver re­sa) bor­de sat­sa en del av den sum­man på en kam­panj, för att gö­ra Ron­den mer känt?

Med en re­jäl kam­panj så kanske fler skul­le få upp ögo­nen. Jag bör­jar så smått här!

Jag tror fak­tiskt att många tyc­ker det är skönt att slip­pa kö­ra själ­va och än­då kun­na åka di­rekt, in­te minst vin­ter­tid, oav­sett vad de har för ären­den på Näl el­ler kanske ba­ra vill åka di­rekt till Ud­de­val­la el­ler Troll­hät­tan al­ter­na­tivt Sahl­grens­ka el­ler nå­gon av de håll­plat­ser Ron­den pas­se­rar – även om man in­te har rätt till sjukre­sa.

” Med en re­jäl kam­panj så kanske fler får upp ögo­nen. Jag bör­jar så smått här!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.