Nu ökar ar­bets­lös­he­ten – fy­ra tips till Väst­ra Gö­ta­lands che­fer

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Myc­ket ty­der på att Sverige nu är på väg mot en kon­junk­tur­ned­gång, bland an­nat ökar nu ar­bets­lös­het i lan­det. I Väst­ra Gö­ta­land var ar­bets­lös­he­ten 6,6 pro­cent i ja­nu­a­ri, en ök­ning med 0,5 pro­cen­ten­he­ter, jäm­fört med ja­nu­a­ri för­ra året.

I en kon­junk­tur­ned­gång kan även che­fer och le­da­re bli av med si­na jobb. Allt fler svens­kar har i dag ar­bets­le­dan­de funk­tio­ner. År 2017 ha­de minst 376 000 per­so­ner en ar­bets­le­dan­de be­fatt­ning, 35 000 fler än 2014.

Många che­fer är i dag in­te med i nå­gon a-kas­sa, och står utan trygg­het om de skul­le för­lo­ra job­bet. Det in­te al­la vet är att ett med­lem­skap i en a-kas­sa går att kom­bi­ne­ra med de in­komst­för­säk­ring­ar som många fack­för­bund er­bju­der, oav­sett fack och a-kas­sa.

Vårt råd till al­la che­fer, le­da­re och egen­fö­re­ta­ga­re är att så snart som möj­ligt hit­ta rätt a-kas­sa för dig. Är du med i a-kas­san har du en eko­no­misk grund­trygg­het om du skul­le bli av med job­bet.

Om du trots allt skul­le drab­bas är det här vå­ra bäs­ta tips:

1. An­mäl dig till Ar­bets­för­med­ling­en förs­ta da­gen du är ar­bets­lös. Då har du möj­lig­het att få er­sätt­ning re­dan från den da­gen. Det är ock­så vik­tigt för att du ska kun­na be­hål­la din sjuk­pen­ning­grun­dan­de in­komst, SGI.

2. Kon­tak­ta din a-kas­sa och an­sök om er­sätt­ning. Hur myc­ket peng­ar du kan få be­ror bland an­nat på hur myc­ket du har job­bat ti­di­ga­re och om du har nå­gon in­komst­för­säk­ring i ett fack­för­bund. Din a-kas­sa är ex­pert på frå­gor om hur myc­ket er­sätt­ning du kan få.

3. Läs all in­for­ma­tion från Ar­bets­för­med­ling­en. Från och med nu i vår kom­mer Ar­bets­för­med­ling­en va­ra tyd­li­ga­re med vil­ka krav som gäl­ler för ar­bets­sö­kan­de för att de ska ha rätt till er­sätt­ning från a-kas­san.

Där­för be­hö­ver du lä­sa all in­for­ma­tion du får från Ar­bets­för­med­ling­en och föl­ja al­la råd och in­struk­tio­ner.

4. In­ten­si­fi­e­ra ditt nät­ver­kan­de. Av­sätt gär­na tid var­je dag till att kon­tak­ta män­ni­skor i ditt nät­verk. Är du in­te re­dan ak­tiv på Lin­ke­din bör du bli det. Skriv gär­na eg­na in­lägg och kom­men­te­ra and­ras, då syns du.

I en kon­junk­tur­ned­gång kan även kom­pe­ten­ta che­fer och le­da­re bli ar­bets­lö­sa. Då är det vik­tigt att du har en eko­no­misk grund­trygg­het ge­nom a-kas­san. Se­dan gäl­ler det att du är ak­tiv för att så snabbt som möj­ligt skaf­fa nytt jobb. An­na-Gre­ta Går­ding chef för Le­dar­nas a-kas­sa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.