”Pröv­ning­ens stund”

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Bengt Mag­nus­son präst i Strömstads pas­to­rat

”Pröv­ning­ens stund” är te­mat vid minst ett par tu­sen guds­tjäns­ter i vårt land i mor­gon, förs­ta sön­da­gen i fas­tan. Vi be­fin­ner oss i kyr­ko­å­rets ”fas­te­tid”, då det är 40 da­gar från i ons­dags, ”askons­da­gen”, till ”stil­la vec­kan”, påsk­vec­kan. Evange­li­er­na be­rät­tar att ock­så Je­sus prö­va­des i en fas­te­tid på 40 da­gar, 40 som för­öv­rigt är ett åter­kom­man­de tal i Bi­beln.

Bok­stav­lig fas­ta un­der fas­te­ti­den är in­te li­ka van­lig nu som förr. Men i Svens­ka kyr­kan tän­ker vi oss en tid för ef­ter­tan­ke och för att sö­ka oss när­ma­re Gud. Själv vill jag in­te minst den ti­den, re­flek­te­ra över det Je­sus gjor­de för oss när han be­ja­ka­de ”pröv­ning­ens stund” och blev oss till fräls­ning.

Många i vår värld upp­le­ver i des­sa da­gar ”pröv­ning­ens stund” på grund av co­ro­na­vi­ru­set och smitt­sprid­ning­en och i flyk­ting­lä­ger i de­lar av värl­den ut­sätts män­ni­skor för ofatt­ba­ra pröv­ning­ar. För oss som be­fin­ner oss i ett av värl­dens tryg­gas­te län­der, kan det va­ra nyt­tigt att in­te ba­ra ta trygg­he­ten för gi­ven. Ty­värr är det ju ock­så så att an­ta­let män­ni­skor i ut­an­för­skap och mi­sär, blir fler och fler ock­så i vår del av värl­den.

Nu är in­te fas­te­ti­den slu­tet, utan den pe­kar fram emot en påsk­dag då vi fi­rar se­gern som vanns när Je­sus ge­nom­gått ”pröv­ning­ens stund”. Je­su Kristi se­ger över av sjuk­dom och död, när hans död blev oss till evigt och oför­stör­bart liv.

Öns­kar dig en dig en fas­te­tid med re­flek­tion som ger styr­ka och nya in­sik­ter. Be ock­så gär­na med mig i sön­da­gens psal­tar­psalm som föl­jer:

Till dig, Her­re, tar jag min till­flykt, svik mig ald­rig!

Du som är tro­fast, räd­da mig, lyss­na på mig, skyn­da till min hjälp. Var min klip­pa dit jag kan fly,

bor­gen där jag fin­ner rädd­ning.

Ja, du är min klip­pa och min borg.

Du skall le­da och sty­ra mig, ditt namn till ära.

Du skall lö­sa mig ur sna­ran de gill­rat, du är min till­flykt.

Jag över­läm­nar mig i di­na hän­der.

Ps 31:2-6

Bok­stav­lig fas­ta un­der fas­te­ti­den är in­te li­ka van­lig nu som förr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.