Va­sa­lop­pet blev lyc­kat pro­jekt för fa­mil­jen Ekelund

Pe­ter Ekelund från Strömstad gjor­de sitt fjär­de Va­sa­lopp. Med sig i spå­ret ha­de han den­na gång sö­ner­na Zac­ka­ri­as, Adam och Da­vid. – Det var den tuf­fas­te upp­la­gan hit­tills, sä­ger Strömstads­bon.

Strömstads Tidning - - Sport - John­ny Frans­son tho­mas ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

59-åri­ge Pe­ter Ekelund är på väg hem till Strömstad – och han gör det med ett le­en­de på läp­par­na. För trots att det var re­jält svåråkt lyc­ka­des han ta sig över mål­lin­jen i Mo­ra. Med sig på sträc­kan över 90 km ha­de han de­bu­tan­ter­na Zac­ka­ri­as, Adam och Da­vid.

– Nu är man li­te mör i krop­pen, fast kons­tigt nog så re­par man sig än­då gans­ka så snabbt – men i går kväll var det vär­re, sä­ger Pe­ter och skrat­tar.

Upp­ladd­ning­en in­för Va­sa­lop­pet blev in­te li­ka re­jäl som un­der ti­di­ga­re år.

– Vi har va­rit i Nor­ge någ­ra hel­ger, samt i Här­je­da­len och Sä­len, men vi ha­de ve­lat åka myc­ket mer, sä­ger han. Hur kän­des star­ten?

– Det är all­tid en spe­ci­ell käns­la att stå där med al­la för­vän­tans­ful­la åka­re. Det var häf­tigt.

Nu är man li­te mör i krop­pen, fast kons­tigt nog re­par man sig än­då gans­ka snabbt Pe­ter Eklund

Fa­mil­jen kom upp till Sä­len på fre­da­gen. På lör­dags­för­mid­da­gen sken so­len och för­ut­sätt­ning­ar­na var go­da – men väd­ret slog om och på kväl­len bör­ja­de snön fal­la.

– Det snö­a­de he­la nat­ten, och även mitt på da­gen un­der sön­da­gen. Spå­ret blev jät­te­mjukt – och det var i stort sett inga står. Fram­för allt blev det job­bigt bac­kar­na.

Det var tufft för al­la, sä­ger Pe­ter Ekelund som sä­ger att det var den tuf­fas­te upp­la­gan han del­ta­git i. Men Pe­ter och sö­ner­na kom i mål. – Det blev ing­et lopp där vi fun­de­ra­de över mål­ti­der, ut­an sna­ra­re hand­la­de det om att vi skul­le kla­ra det. Det blev ett lyc­kat fa­mil­je­pro­jekt, sä­ger han.

Va­sa­lop­pet är re­dan från bör­jan långt, och un­der går­da­gens skid­färd mel­lan Sä­len och Mo­ra tog det ex­tra lång tid då det var snö i spå­ren mer än hal­va lop­pet. Den snö som fat­tats he­la vin­tern an­län­de nat­ten in­nan täv­lings­da­gen.

– Ing­et att gö­ra åt! Det är ba­ra att åka det man or­kar och ibland för­sö­ka lig­ga bakom nå­gon för att vi­la upp sig li­te, sä­ger den 47-åri­ge ve­te­ra­nen An­ders Sö­rens­son från

Team Swe­de­mount SC.

Men Sö­rens­son fick kanske en nå­got tuf­fa­re re­sa än de fles­ta. Han bröt näm­li­gen en stav vid Små­gan.

– Ja det var in­te bra. Jag fick åka gans­ka länge in­nan jag fick tag i en an­nan stav, sä­ger han.

Han gjor­de sitt 29:e Va­sa­lopp och sik­tar in sig på sitt 30:e i följd näs­ta år.

– Ja, det skul­le va­ra att kla­ra den be­drif­ten. Jag gil­lar längd­ski­dåk­ning­en och hop­pas för­stås på bätt­re trä­nings­för­hål­lan­den in­för näs­ta skid­sä­song, sä­ger An­ders Sö­rens­son.

Pe­ter Ekelund från Strömstad ställ­de upp i Va­sa­lop­pet till­sam­mans med sö­ner­na Zac­ka­ri­as, Adam och Da­vid.

Bild: Pri­vat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.