vad gör s åt ung­do­mars kri­mi­na­li­tet?

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Att unga be­går el­ler ut­sätts för brott är ald­rig ac­cep­ta­belt. Sam­häl­let mås­te med kraft mar­ke­ra mot brotts­ling­ar­na – men än vik­ti­ga­re är det att se till att fånga upp unga på väg in i brotts­lig­het i ett ti­digt ske­de. Där­för väl­kom­nar vi att Mo­de­ra­ter­na nu (i en de­battar­ti­kel 25/2) in­te ba­ra ta­lar om hår­da­re straff ut­an även bör­jar ta­la om vik­ten av fö­re­byg­gan­de in­sat­ser.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter har i re­ge­rings­ställ­ning va­rit med om att ut­ar­be­ta ett 34-punkts­pro­gram mot den grova, or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten. En av punk­ter­na är just ett bort­ta­gan­de av ung­doms­ra­bat­ten på straff för myn­di­ga ung­do­mar som be­går upp­re­pa­de brott. Ut­ö­ver det finns ock­så många punk­ter som syf­tar bå­de till att skär­pa straff, ge po­li­sen mer verk­nings­ful­la me­del för att be­käm­pa brott och fö­re­byg­ga att ung­do­mar ham­nar i kri­mi­na­li­tet. Ett li­tet ax­plock:

Ett nytt straff för unga la­gö­ver­trä­da­re, så kal­lad ung­dom­sö­ver­vak­ning. Den unge ska kun­na för­bju­das att läm­na hem­met un­der helg­kväl­lar och helg­nät­ter och det­ta ska be­va­kas med fot­bo­ja.

Skärp­ta straff för den som re­kry­te­rar unga till kri­mi­na­li­tet.

So­ci­al­tjäns­ten ska fin­nas på kväl­lar och hel­ger i so­ci­alt ut­sat­ta om­rå­den och ska dess­utom kun­na gri­pa in ti­di­ga­re och i fler si­tu­a­tio­ner.

Ob­li­ga­to­risk häkt­ning för fler brott som rån, grov miss­han­del och grov ut­press­ning.

Yt­ter­li­ga­re me­del till LVU-pla­ce­ring­ar.

Fler vård­plat­ser på Sta­tens in­sti­tu­tions­sty­rel­se.

De brotts­be­käm­pan­de myn­dig­he­ter­na får till­gång till hem­lig da­taav­läs­ning så att de kan kom­ma åt kri­mi­nel­las kryp­te­ra­de kom­mu­ni­ka­tion.

Po­li­sen ska få bätt­re möj­lig­he­ter till hus­rann­sa­kan.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är fast be­slut­na att knäc­ka de kri­mi­nel­la gäng­en. Den på­gåen­de po­li­so­pe­ra­tio­nen Rim­frost vi­sar att man fak­tiskt kan gö­ra sto­ra in­sat­ser mot den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten. Un­der in­sat­sen hit­tills har 192 per­so­ner fri­hets­be­rö­vats och 293 va­pen be­slag­ta­gits. Det är verk­li­ga in­sat­ser mot gäng­kri­mi­na­li­te­ten som vi­sar re­sul­tat på rik­tigt. Jör­gen hell­man pa­u­la hol­mqvist mats Wi­king So­ci­al­de­mo­kra­tis­ka riks­dags­le­da­mö­ter från Fyr­bo­dal

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.