Den enor­ma tra­fi­ken över Svi­nesund pres­sar tul­len

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Ut­ma­ning­ar­na för den svens­ka tul­len har un­der en lång rad av år bli­vit in­te ba­ra stör­re, ut­an ock­så änd­rat ka­rak­tär. Var­je tull­sta­tion står ock­så in­för si­na spe­ci­el­la ut­ma­ning­ar, be­ro­en­de på var i lan­det sta­tio­nen lig­ger. Nå­got som bli­vit tyd­ligt när vi rest runt i lan­det för att be­sö­ka vå­ra oli­ka gräns­sta­tio­ner.

Smugg­ling av il­le­ga­la va­ror som ex­em­pel­vis nar­ko­ti­ka och va­pen fö­re­kom­mer över­allt. Men där il­le­gal in­för­sel av snus till Fin­land mås­te han­te­ras i Ha­pa­ran­da, så är ut­ma­ning­ar­na för­knip­pa­de med att va­ra EU:s ytt­re gräns up­pen­ba­ra i Svi­nesund. Det enor­ma tra­fik­flö­det, som kon­ti­nu­er­ligt ock­så ökar, över Svi­nesunds­bron stäl­ler in­te ba­ra en press på per­so­na­len rent ad­mi­nist­ra­tivt. Det in­ne­bär att vi har ett för li­tet sta­tions­om­rå­de som dess­utom in­te är än­da­måls­en­ligt. I sin tur sät­ter det press på tra­fik­flö­det i he­la Strömstad.

De allt­mer va­ri­e­ran­de upp­gif­ter­na, det öka­de in­och ut­flö­det av va­ror till­sam­mans med en allt­mer pro­fes­sio­nell smugg­lings­verk­sam­het, stär­ker oss i upp­fatt­ning­en att öka­de be­fo­gen­he­ter är ett mås­te.

Tull­per­so­na­len gör ett fan­tas­tiskt jobb. Det rå­der ing­en tve­kan om den sa­ken. Ut­an de­ras yr­kes­skick­lig­het ha­de mäng­der av nar­ko­ti­ka och va­pen nått vå­ra ga­tor i stäl­let för att fast­na i tul­len. Men all­de­les för myc­ket il­le­ga­la va­ror pas­se­rar än­då grän­sen.

En stor an­led­ning till det är att Tull­ver­ket in­te har de be­fo­gen­he­ter och re­sur­ser som krävs för att på all­var be­käm­pa smugg­lar­na. Vi mås­te yt­ter­li­ga­re för­svå­ra in­för­seln av va­pen och nar­ko­ti­ka. Där­för pe­kar vi nu ut ett an­tal åt­gär­der som krävs för att mins­ka mäng­den far­li­ga och il­le­ga­la pa­ket som smugglas in i lan­det:

• Möj­lig­gör en snabb ut­bygg­nad av tull­sta­tio­nen i Svi­nesund. Den är idag in­te än­da­måls­en­lig och ut­gick vid bygg­na­tio­nen från ett fram­ti­da norskt EU-med­lem­skap. Nå­got som idag in­te är ak­tu­ellt.

• För­stärk sam­ar­be­tet mel­lan myn­dig­he­ter i Sve­ri­ge i syf­te att för­svå­ra för de in­ter­na­tio­nel­la brotts­nät­ver­ken att age­ra i lan­det. Tull­ver­ket, Po­lis­myn­dig­he­ten och Kust­be­vak­ning­en be­hö­ver få för­ut­sätt­ning­ar­na att stär­ka ar­be­tet mot stöld­ligor.

• Möj­lig­gör ett smi­di­ga­re tra­fik­flö­de ge­nom utö­kad an­vänd­ning av tra­fik­till­stånd för vis­sa trans­por­ter. Idag pas­se­rar ex­em­pel­vis tim­mer­bi­lar i stor om­fatt­ning över Svi­nesunds­grän­sen. Fler trans­por­ter skul­le med ökad an­vänd­ning av tra­fik­till­stånd kun­na pas­se­ra and­ra gräns­sta­tio­ner längs den norsk-svens­ka grän­sen. Då kan Svi­nesundstul­len fo­ku­se­ra på mer pri­o­ri­te­ra­de trans­por­ter.

• Ut­ö­ka möj­lig­he­ten till ka­me­ra­be­vak­ning. I dag får tul­len in­te be­va­ka in­pas­se­ring­en med kameror när tjäns­te­män­nen in­te är på plats. Smugg­la­re hål­ler för­stås koll på när om­rå­det är obe­va­kat och pas­sar på att smugg­la in det il­le­ga­la god­set när tul­lens tjäns­te­män in­te är när­va­ran­de.

Här mås­te möj­lig­he­ter­na till be­vak­ning ut­ö­kas, så att om­rå­det kan ka­me­raö­ver­va­kas och vil­ka for­don som pas­se­rar re­gi­stre­ras även när det är folk­tomt. Gi­vet­vis mås­te det­ta ske i re­spekt för reg­ler kring in­tegri­tet och data­skydd.

En sam­lad in­sats rik­tad så­väl mot en mer än­da­måls­en­lig tull­sta­tion, mind­re re­gel­förenk­ling­ar och ut­ö­ka­de be­fo­gen­he­ter tar oss yt­ter­li­ga­re ett steg mot ett star­ka­re Tull­verk.

Fred­rik Chris­tens­son (C) riks­dags­le­da­mot Fyr­bo­dal

Per Ås­ling (C) riks­dags­le­da­mot från Jämt­lands läns val­krets

He­le­na Vil­helms­son (C) riks­dags­le­da­mot från Öre­bro läns val­krets

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.